Jump to ContentJump to Main Navigation
Southern Identity and Southern Estrangement in Medieval Chinese Poetry$

Ping Wang and Nicholas Morrow Williams

Print publication date: 2015

Print ISBN-13: 9789888139262

Published to Hong Kong Scholarship Online: September 2015

DOI: 10.5790/hongkong/9789888139262.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM HONG KONG SCHOLARSHIP ONLINE (www.hongkong.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Hong Kong University Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in HKSO for personal use (for details see http://www.hongkong.universitypressscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 23 November 2017

(p.207) Works Cited

(p.207) Works Cited

Source:
Southern Identity and Southern Estrangement in Medieval Chinese Poetry
Publisher:
Hong Kong University Press

Bibliography references:

Ayscough, Florence, and Amy Lowell. Fir-Flower Tablets: Poems Translated from the Chinese. Boston: Houghton Mifflin, 1921.

Bai Huawen 白化文. “Zhuwei yu Wei Jin mingshi qingtan” 塵尾與魏昔名士清談. Wenshi zhishi 1982.7: 79–82.

———. Gudai lizhi fengsu mantan 古代禮制風俗漫談. Taipei: Guowen tiandi zazhishe, 1990.

Baxter, William H. A Handbook of Old Chinese Phonology. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992.

Beitang shuchao 北堂書鈔. Compiled by Yu Shinan 虞世南 (558–638). Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1987.

Bencao gangmu 本草綱目. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1954.

Bishop, Carl Whiting. “Rhinoceros and Wild Ox in Ancient China.” China Journal 18 (1933): 322–30.

Bodde, Derk. Festivals in Classical China: New Year and Other Annual Observances during the Han Dynasty, 206 B.C.-A.D. 220. Princeton: Princeton University Press, 1975.

Bokenkamp, Stephen R. “Li Bai, Huangshan and Alchemy.” T’ang Studies 25 (2007): 29–55.

Bryant, Daniel. “On the Authenticity of the Tz’u Attributed to Li Po.” T’ang Studies 7 (1989): 105–36.

Cao Daoheng 曹道衡. Zhonggu wenxueshi lunwen ji 中古文學史論文集. Beijing: Zhonghua shuju, 1986.

———. Zhonggu wenxueshi lunwen ji xubian 中古文學史論文集續編. Beijing: Zhonghua shuju, 2011.

Cao Daoheng 曹道衡, and Shen Yucheng 沈玉成. Zhonggu wenxue shiliao congkao 中古文學史料 叢考. Beijing: Zhonghua shuju, 2003.

Cao Xu 曹旭. Shi pin jianzhu 詩品養注. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2009.

Cefu yuangui 冊府兀龜. Compiled by Wang Qinruo 王欽若 (962–1025) et al. Beijing: Zhonghua shuju, 1994.

Chan, Timothy Wai Keung. “In Search of Jade: Studies of Early Tang Poetry.” PhD diss., University of Colorado, 1999.

———. “Restoration of an Anthology by Wang Bo.” Journal of the American Oriental Society 124.3 (2004): 493–515.

Chang, Kang-i Sun, and Stephen Owen, ed. Cambridge History of Chinese Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Chen Enwei 陳恩維. Moni yu Han Wei liuchao wenxue shanbian 模擬與漢魏六朝文學擅變. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2010.

Chen Jianfang 陳建方. “Ji Zha kao” 季箭考. Dongnan wenhua (1993: 6): 109–16.

Chen Zhuang 陳莊. “Lu Ji shengping san kao” 陸機牛平-考. Sichuan daxue xuebao 1983.4: 64–68.

(p.208) Cheng Yu-yu 鄭敏瑜. Wenben fengjing—ziwo yu kongjian de xianghu dingyi 文本風景——自我 與空間的相互定義. The Poet in Text and Landscape: Mutual Definition of Self and Landscape. Taipei: Rye Field Publications, 2005.

———. Xingbie yu jiaguo: Han Jin cifu de Chu sao lunshu 性別與家國——漢昔辭賦的楚騷論述. Shanghai: Sanlian shudian, 2006.

Chittick, Andrew. “The Development of Local Writing in Early Medieval China.” Early Medieval China 9 (2003): 35–70.

———. Patronage and Community in Medieval China: The Xiangyang Garrison, 400–600 CE. Albany: State University of New York Press, 2009.

Chuang Shen 莊申. Shanzi yu Zhongguo wenhua 扇子與中國文化. Taipei: Dongda tushu gufen youxian gongsi, 1992.

Chu ci buzhu 楚辭補注. Edited by Hong Xingzu 洪興祖 (1070–1135). Beijing: Zhonghua shuju, 1983.

Chunqiu Zuo zhuan zhengyi 春秋左傳正義. In Shisanjing zhushu. Chunqiu Zuo zhuan zhu 春秋左傳注. Edited by Yang Bojun 楊伯峻. Beijing: Zhonghua shuju, 1983.

Chuxue ji 初學記. Beijing: Zhonghua shuju, 1962.

Cicero, Marcus Tullius. Academica. Translated by C. D. Yonge. London: George Bell and Sons, 1880.

Cook, Constance A., and John S. Major. Defining Ch’u: Image and Reality in Ancient China. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1999.

Derecho, Abigail. “Archontic Literature: A Definition, a History, and Several Theories of Fan Fiction.” In Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, edited by Karen Hellekson and Kristina Busse, 61–79. Jefferson, NC: McFarland & Company, 2006.

Derrida, Jacques. Archive Fever: A Freudian Impression. Translated by Eric Prenowitz. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Ding Fubao 丁福保, ed. Lidai shihua xubian 歷代詩話續編. Beijing: Zhonghua shuju, 1983.

Ding Fulin 丁福林. Ji ang Yan nianpu 江淹年譜. Nanjing: Fenghuang chubanshe, 2007.

Durkheim, Emile. Elementary Forms of the Religious Life. Translated by Joseph Ward Swain. London: George Allen & Unwin, 1915.

Eliade, Mircea. Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase. Paris: Librairie Payot, 1951.

———. Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. Translated by Willard R. Trask. Princeton: Princeton University Press, 1964.

Er ya zhushu 爾雅注疏. See Shisanjing zhushu.

Fan Ziye 范子輝. “Zhuwei de gongyong yu yuanliu lüeshuo” 塵尾的功用與源流略說. Dongnan wenhua (1998 zengkan): 86–88.

———. Zhonggu wenren shenghuo yanjiu 中古文人生活研究. Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe, 2001.

Fang Yousheng 方酉生. “Chu Zhanghua tai yizhi diwang chutan” 楚章華台遺址地望初探. Zhongyuan wenwu 1989.4: 46–50.

———. “Shilun Hubei Qianjiang Longwan faxian de Dong Zhou Chuguo daxing gongdian yizhi” 試論湖北潛江龍灣發現的東周楚國大型宮殿遺址. Xiaogan xueyuan xuebao 23.1 (2003): 24–26, 82.

Fèvre, Francine, and Georges Métailié. Dictionnaire Ricci des plantes de Chine. Paris: Association Ricci, 2005.

Frankel, Hans H. The Flowering Plum and the Palace Lady: Interpretations of Chinese Poetry. New Haven: Yale University Press, 1976.

———. “Cai Yan and the Poems Attributed to Her.” Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews 5.1/2 (1983): 133–56.

(p.209) Fu Gang 傅Works Cited. “Lu Ji chu ci fu Luo shijian kaobian” 陸機初次赴洛時間考辨. Shanghai shida xuebao 1986.2: 55–57.

———. Han Wei Liuchao wenxue yu wenxian lungao 漢魏六朝文學與文獻論稿. Beijing: Shangwu yinshuguan, 2005.

Fu Yunzi 傅芸子. Shōsōin kōkoki 正倉院考古記. Tokyo: Bunkyūdō, 1941.

Gaspardone, Emile. “Le Discours de la perte du Wou par Lou Ki.” Sinologica 4 (1958): 189–225.

Ge Xiaoyin 葛曉音. “Chuangzuo fanshi de tichang he chu sheng Tang shi de puji—cong Li Jiao baiyong tanqi” 創作範式的提倡和初盛唐詩的普及-從《李崎百詠》談起. Wenxue yichan 1995.6: 30–34.

Gibbon, Edward. The Autobiographies of Edward Gibbon. Edited by John Murray. London: J. Murray, 1896.

Graham, William T. “The Lament for the South”: Yü Hsin’s “Ai Chiang-nan fu.” Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

Gu Nong 顧農. “Lu Ji shengping zhuzuo kaobian san ti” 陸機生平著作考辨二題. Qinghua daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 2005.4: 60–67.

———. “Lu Ji huanxiang ji qi xiangguan zuopin” 陸機還鄕及其相關作品. Wenxue yichan 2001.5: 18–23.

Guillén, Claudio. “On the Literature of Exile and Counter Exile.” Books Abroad 50 (1976): 271–80.

Gujin zhu 古今注. Siku quanshu.

Han Geping 韓格平, Shen Weiwei 沈微微, Han Lu 韓職, and Yuan Min 袁敏, eds. and comm. Quan Wei Jin fu jiaozhu 全魏昔賦校注. Changchun: Jilin wenshi chubanshe, 2008.

Han shu 漢書. Compiled by Ban Gu 班固 (32–92). Beijing: Zhonghua shuju, 1962.

Hasegawa Shigenari 長谷滋成. “Rikuchō bunjin den—Riku Ki Riku Un den (Shinsho)” 六朝文人 伝——陸機 • 陸雲伝 (昔書). Chūgoku chūsei bungaku kenkyū 13 (1978): 35–72.

Hawkes, David. Ch’u Tz’u: The Songs of the South. London: Oxford University Press, 1959.

———. The Songs of the South: An Ancient Chinese Anthology of Poems by Qu Yuan and Other Poets. Harmondsworth: Penguin Books, 1985.

He Changqun 賀昌群. “Shishuo xinyu zhaji (zhuwei kao)” 「世說新語」箭記(塵尾考). Guoli zhongyang tushuguan guankan (fukan) 1947.1: 1–5.

He Lintian 何林天. Chongding xinjiao Wang Zi’an ji 重訂新校王子安集. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe, 1990.

Hou Han shu 後漢書. Compiled by Fan Ye Works Cited (398–445). Beijing: Zhonghua shuju, 1964.

Hu Shiu-ying. Food Plants of China. Hong Kong: The Chinese University Press, 2005.

Huang Bosi 黃伯思. Dongguan yulun Works Cited. Siku quanshu.

Huang Huixian 黃惠賢. Wei Jin Nanbeichao Sui Tang shi yanjiu yu ziliao 魏晉南北朝隋唐史研究與 資料. Wuhan: Hubei renmin chubanshe, 2010.

Huang Linggeng 黃靈庚. Chu ci zhangju shuzheng 楚辭章句疏證. Beijing: Zhonghua shuju, 2007.

Huainan honglie jijie 淮南鴻烈集解. Beijing: Zhonghua shuju, 1989.

Hubei sheng Jingzhou diqu bowuguan 湖北省荆州地區博物館. “Jiangling Tianxingguan 1 hao Chu mu” 江陵天星觀1號楚墓. Kaogu xuebao 1982.1: 71–115.

Hucker, Charles O. A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 1985.

Hultkrantz, Ǻbe. Soul and Native Americans. Woodstock, CT: Spring Publications, 1997.

Inahata Kōichirō 稻田耕一郎. “Sō Gokyu ron—sono bungakuteki hyōka no teiritsu o megutte” Works Cited. Chūgoku bungaku ronshū (Mekada Makoto hakushi koki kinen) 中國文學論集(目加田誠博士古希紀念), 67–97. Tokyo: Ryūkei, 1974.

Jao Tsung-i 饒宗頓. Chu ci dili kao 楚辭地理考. Rpt. Taipei: Jiusi, 1978.

(p.210) Ji Yougong 計有功 (fl. 1126). Tangshi jishi 唐詩紀事. Rpt. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1987.

Jia Yi 賈誼 (200–168 BCE). Xin shu 新書. Taipei: Zhonghua shuju, 1981.

Jiang Fang 蔣方. “Lu Ji Lu Yun shi Jin huanji kao” 陸機、陸雲仕昔宦跡考. Hubei daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 1995.3: 76–86.

Jiang Jianyun 姜劍雲. “Lu Ji ru Luo yi’an xinduan” 陸機人洛疑案新斷. Luoyang daxue xuebao 18.1 (2003): 14–16.

———. “Lu Ji ru Luo shijian ji cishu wenti” 陸機人洛時間及次述問題. In Taikang wenxue yanjiu 太康文學研究, 232–45. Beijing: Zhonghua shuju, 2003.

Jiang Liangfu 姜売夫. Lu Pingyuan nianpu 陸平原年譜. Shanghai: Gudian wenxue chubanshe, 1957.

———. Chu ci tonggu 楚辭通故. Ji’nan: Qilu shushe, 1985.

———. Jiang Liangfu quanji 姜売夫全集. Kunming: Yunnan renmin chubanshe, 2002.

Jiang Wentong ji huizhu 江文通集囊注. Annotated by Hu Zhiji 胡之鎮 (fl. 1598), edited by Li Changlu 李長路 and Zhao Wei 趙威. Beijing: Zhonghua shuju, 1984.

Jiang Yan ji jiaozhu 江淹集校註. Edited by Yu Shaochu 俞紹初 and Zhang Yaxin 張亞新. Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe, 1994.

Jiang Zuyi 蔣袓怡, and Han Quanxin 韓泉欣. “Lu Ji” 陸機. In Zhongguo lidai zhuming wenxuejia pingzhuan 中國歷代著名文學家評傳, edited by Lu Huijuan 呂慧鵰, Liu Bo 劉波, and Lu Da 盧達, 1: 357–77. Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe, 1985.

Jin shu 昔書. Beijing: Zhonghua shuju, 1974.

Jingzhou ji 荆州集. Chen Yunrong 陳運溶 (1858–ca. 1918), Lushan jingshe 麓山精舍 edition, 1900, attached at the end of Wang Mo, Han Tang dili shuchao, 379–412.

Kamada Izuru 鎌田出. “Sō Gyoku no gotaku: Tōshi ni mieru sono isō” 宋玉Works Cited故宅———唐詩Works CitedWorks CitedWorks CitedWorks CitedWorks Cited位相. In Chūgoku koten bungaku ronshū: Matsuura Tomohisa hakushi tsuitō kinen 中國 古典文學論集 : 松浦友久博士追悼記念, 357–72. Tokyo: Kenbun shuppan, 2006.

Kern, Martin. Die Hymnen der chinesischen Staatsopfer: Literatur und Ritual in der politischen Repräsentation von der Han-Zeit bis zu den Sechs Dynastien. Stuttgart: Franz Steiner, 1997.

Knechtges, David R. Wen xuan, or Selections of Refined Literature, vol. 1: Rhapsodies on Metropolises and Capitals. Princeton: Princeton University Press, 1982.

———. Wen xuan, or Selections of Refined Literature, vol. 2: Rhapsodies on Sacrifices, Hunting, Travel, Sightseeing, Palaces and Halls, Rivers and Seas. Princeton: Princeton University Press, 1987.

———. “Han and Six Dynasties Parallel Prose.” Renditions 33 & 34 (1990): 63–110.

———. “The Poetry of an Imperial Concubine: The Favorite Beauty Ban.” Oriens Extremus 36.2 (1993): 127–44.

———. “The fu in the Xijing zaji.” New Asia Academic Bulletin 13 (1994): 433–52.

———. Court Culture and Literature in Early China. Aldershot: Ashgate, 2002.

———. “Sweet-peel Orange or Southern Gold? Regional Identity in Western Jin Literature.” In Studies in Early Medieval Chinese Literature and Cultural History: In Honor of Richard B. Mather and Donald Holzman, edited by Paul W. Kroll and David R. Knechtges, 27–79. Provo, UT: T’ang Studies Society, 2003.

———. “Jingu and Lan ting: Two (Or Three) Jin Dynasty Gardens.” In Studies in Chinese Language and Culture: Festschrift in Honor of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday, 395–405. Oslo: Hermes Academic Publishing, 2006.

Knechtges, David R., and Vance Eugene. Rhetoric and the Discourses of Power in Court Culture. Seattle: University of Washington, 2005.

Kroll, Paul W. Meng Hao-Jan. Boston: Twayne, 1981.

———. “The Image of the Halcyon Kingfisher in Medieval Chinese Poetry.” Journal of the American Oriental Society 104 (1984): 237–51.

(p.211) ———. “Li Po’s Transcendent Diction.” Journal of the American Oriental Society 106.1 (1986): 115–17.

———. “On ‘Far Roaming.’” Journal of the American Oriental Society 116.4 (1996): 653–69.

———. “The Road to Shu, from Zhang Zai to Li Bo.” Early Medieval China 10–11.1 (2004): 227–54.

———. “Huilin on Black and White, Jiang Yan on wuwei: Two Buddhist Dialogues from the Liu-Song Dynasty.” Early Medieval China 18 (2012): 1–24.

———. “Zhang Jiuling and the Lychee.” T’ang Studies 30 (2012): 9–22.

Kwong, Hing Foon. Wang Zhaojun, une héroïne chinoise de l’histoire à la légende. Collège de France, Institut des hautes études chinoises, 1986.

Lai, Chiu-mi. “River and Ocean: The Third Century Verse of Pan Yue and Lu Ji.” PhD diss., University of Washington, 1990.

———. “The Craft of Original Imitation: Lu Ji’s Imitations of Han Old Poems.” In Studies in Early Medieval Chinese Literature and Cultural History: In Honor of Richard B. Mather and Donald Holzman, edited by Paul W. Kroll and David R. Knechtges, 117–48. Provo, UT: T’ang Studies Society, 2003.

Laufer, Berthold. Chinese Clay Figures, Part I: Prolegomena on the History of Defensive Armor. Chicago: Field Museum of Natural History, 1914.

Lefeuvre, Jean A. “Rhinoceros and Wild Buffaloes North of the Yellow River at the End of the Shang Dynasty.” Monumenta Serica 39 (1990–1991): 131–57.

Legge, James. The Chinese Classics, Volume IV: The She King, or the Book of Poetry. Hong Kong: London Missionary Society, 1871. Rpt. Taipei: SMC Publishing, 1991.

Li, Hui-lin. Nan-fang ts’ao-mu chuang, A Fourth Century Flora of Southeast Asia. Hong Kong: The Chinese University Press, 1979.

Li ji zhengyi 禮記正義. See Shisanjing zhushu.

Li Mei 李妹. “Lu Ji jiguan kao” 陸機籍貫考. Beijing huagong daxue xuebao (Shehui kexue ban) 2009.1: 84–88.

Li Taibai quanji 李太白全集. Edited by Wang Qi 王绮. Beijing: Zhonghua shuju, 1977.

Li Xiaomin 李曉敏. “Lu Ji shengping kaobian er ze” 陸機生平考辨二則. Zhongbei daxue xuebao (Shehui kexue ban) 2012.1: 88–92.

Li Xiuhua 李秀花. Lu Ji de wenxue chuangzuo yu lilun 陸機的文學創作與理論. Jinan: Qi Lu shushe, 2008.

Li Zhi 力之. Chu ci yu zhonggu wenxian kaoshuo 楚辭與中古文獻考說. Chengdu: Ba Shu shushe, 2005.

Li Zhifang 李直方. Xie Xuancheng shi zhu 謝宣城詩注. Hong Kong: Wanyou tushu gongsi, 1968.

Liang shu 梁書. Beijing: Zhonghua shuju, 1973.

Liao Li 靡立. Cen Jiazhou shi jianzhu 岑嘉州詩養注. Beijing: Zhonghua shuju, 2004.

Liao Wei-ch’ing 靡蔚卿. “Zhang Hua nianpu” 張華年譜. Wen shi zhe xuebao 27 (1978): 1–96.

Lie xian zhuan 列仙傳. Congshu jicheng. Liezi jishi 列子集釋. Edited by Yang Bojun 楊伯峻. Beijing: Zhonghua shuju, 1979.

Lin Wen-yueh 林文月. “Pan Yue Lu Ji shi zhong de nanfang yishi” 潘岳陸機詩中的南方意識. Taida zhongwen xuebao 5 (1992): 81–118.

Liuchen zhu Wen xuan 六臣注文選. Rpt. Beijing: Zhonghua shuju, 1987.

Liu, James J. Y. The Art of Chinese Poetry. Chicago: The University of Chicago Press, 1962.

Liu Yunhao 劉運好. “Lu Ji jiguan yu xingji kaolun” 陸機籍貫與f了跡考論. Nanjing shida xuebao (Shehui kexue ban) 2010.4: 125–31.

Lu Ji 陸機. Lu Shiheng wenji jiaozhu 陸士衡文集校注. Edited by Liu Yunhao 劉運好. Nanjing: Fenghuang chubanshe, 2007.

———. Lu Ji ji 陸機集. Collated by Jin Taosheng 金;壽聲. Beijing: Zhonghua shuju, 1982.

(p.212) Lu Kanru 陸侃如. Zhonggu wenxue xinian 中古文學系年. 1985; rpt. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1998.

Lu Qinli 逢欽立. Xian Qin Han Wei Jin Nanbeichao shi 先秦漢魏昔南北朝詩. Beijing: Zhonghua shuju, 1983.

Lu Shiheng shi zhu 陸士衡詩注. Edited by Hao Liquan 郝立權. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1976.

Lu Yun 陸雲. Lu Shilong wenji jiaozhu 陸士龍文集校注. Edited by Liu Yunhao 劉運好. Nanjing: Fenghuang chubanshe, 2010.

Lunyu zhushu 論語注疏. In Shisanjing zhushu.

Lü Youren 呂友仁, ed. Li ji zhengyi 禮記正義. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2008.

Mao shi zhengyi 毛詩正義. In Shisanjing zhushu.

Mather, Richard B. A New Account of Tales of the World, 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan, Center for Chinese Studies, 2002.

———. The Age of Eternal Brilliance: Three Lyric Poets of the Yung-ming Era (483–493), vol. 2: Hsieh T’iao (464–499) and Wang Jung (467–493). Leiden: Brill, 2003.

Mathieu, Rémi. “Chamanes et chamanisme en Chine ancienne.” L’Homme 27.101 (1987): 10–34.

Matsumoto Yukio 局本幸男. “Chō Botsu Goroku kō” 張勃吳錄考. Gakurin 14–15 (1990): 260–302.

———. “Zoku Chō Botsu Goroku kō (fu Goroku kiden) 續張勃吳錄考 (附吳錄紀傳). Gakurin 16 (1991): 40–90.

———. “Son Go seikan to Rikushi no gunzō” 孫吳政權t 陸氏幻群像. Gakudn 22 (1995): 1–30. Rpt. in Gi Shin shidan no kenkyū, 175–97.

———. Gi Shin shidan no kenkyū 魏昔詩壇幻研究. Kyoto: Chūgoku geimon kenkyūkai, 1995.

Le Morte Arthur: A Romance in Stanzas of Eight Lines, Re-edited from Ms. Harley 2252, in the British Museum. Edited by J. Douglas Bruce. London: Oxford University Press, 1903, 1959.

Mote, Frederick. “A Millennium of Chinese Urban History: Form, Time, and Space Concepts in Soochow.” Rice University Studies, 59.4 (1973): 35–66.

Mou, Sherry J. Gentlemen’s Prescriptions for Women’s Lives. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004.

Nan shi 南史. Beijing: Zhonghua shuju, 1975.

Needham, Joseph, and Lu Gwei-jen. Science and Civilization in China, Volume 6, Biology and Biological Technology, Part I: Botany. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Nienhauser, William H., Jr. “Once Again, the Authorship of the Hsi-ching tsa-chi (Miscellanies of the Western Capital).” Journal of the American Oriental Society 98.3 (1978): 219–36.

Ning Jiayu 寧稼雨. Wei Jin shiren renge jingshen—Shishuo xinyu de shiren jingshen shi yanjiu 魏昔士人 人格精神———《世說新語》的士人精神史研究. Tianjin: Nankai daxue chubanshe, 2003.

Niu Li 牛翠. “Zhuwei yu Liuchao qingtan” 塵尾與六朝清談. Jiangsu jishu shifan xueyuan xuebao 2011.5: 38–41.

Owen, Stephen. Traditional Chinese Poetry and Poetics: The Omen of the World. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

———. Remembrances: The Experience of the Past in Classical Chinese Literature. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

———. “Place: Meditation on the Past at Chin-ling.” Harvard Journal of Asiatic Studies 50.2 (1990): 417–57.

———. “One Sight: The Han shu Biography of Lady Li.” In Rhetoric and the Discourses of Power in Court Culture, edited by David R. Knechtges and Eugene Vance, 239–59. Seattle: University of Washington Press, 2005.

———. The Making of Early Classical Chinese Poetry. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006.

(p.213) Paulson, Ivar. Die primitive Seelenvorstellungen der nordeurasischen Völker: eine religionsethnographische und religionsphänomenologische Untersuchung. Stockholm: The Ethnographical Museum of Sweden, Monograph Series, Publication No. 5, 1958.

Pei Qi 裴啟 (late 4th century). Pei Qi Yulin 裴啟語林. Edited by Zhou Lengqie 周愣伽. Beijing: Wenhua yishu chubanshe, 1988.

Peng Qingsheng 彭慶生. Chu Tang shige xinian kao 初唐詩歌誓年考. Beijing: Beijng daxue chubanshe, 2012.

Petrarch, Francesco. Rerum familiarum libri (Letters on familiar matters). Translated by Aldo S. Bernardo. Albany: SUNY Press, 1975.

Pu Qilong 浦起龍 (1679–1762). Shitong tongshi 史通通釋. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2009.

Qian Zhongshu 錢鍾書. Guanzhui bian 管維編. Beijing: Zhonghua shuju, 1979.

Qiu Zhaoao 仇兆繁 (1638–1717). Dushi xiangzhu 杜詩詳注. Beijing: Zhonghua shuju, 1979.

Qu Wanli 屈萬里. Shijing quanshi 詩經言全釋. Taipei: Lianjing, 1983.

Quan T’ang shi 全唐詩. Beijing: Zhonghua shuju, 1980.

Ren Bantang 任半塘 (aka Ren Na 任_内). Dunguang geci zongbian 敦煌歌辭總編. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1987.

Ren Na 任_内. See Ren Bantang.

Rouzer, Paul. Articulated Ladies: Gender and the Male Community in Early Chinese Texts. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2001.

Sanguo zhi 二國志. Compiled by Chen Shou 陳壽 (233—297). Beijing: Zhonghua shuju, 1959.

Sans, Michelle. “A Better View of Li Bai’s ‘Imitating the “Fu on Resentment.”’” T’ang Studies 18–19 (2000–2001): 41–59.

Satō Toshiyuki 佐藤利f了. Seishin bungaku kenkyū: Riku Ki o chūshin to shite 西晋文學研究:陸機 皆中心tLT. Tokyo: Hakuteisha, 1995. Translated into Chinese by Zhou Yanliang 周延良 as Xi Jin wenxue yanjiu 西昔文學研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004.

Schafer, Edward H. “Cultural History of the Elaphure.” Sinologica 4.4 (1956): 250–74.

———. The Vermilion Bird: T’ang Images of the South. Berkeley: University of California Press, 1967.

———. “Empyreal Powers and Chthonian Edens: Two Notes on T’ang Taoist Literature.” Journal of the American Oriental Society 106.4 (1986): 667–77.

Schneider, Laurence A. A Madman of Ch’u: The Chinese Myth of Loyalty and Dissent. Berkeley: University of California Press, 1980.

Schuessler, Axel. Minimal Old Chinese and Later Han Chinese: A Companion to Grammata Serica Recensa. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2009.

Shang shu zhengyi 尚書正義. See Shisanjing zhushu.

Shen Yucheng 沈玉成. “Zhang Hua nianpu, Lu Pingyuan nianpu zhong de jige wenti” 《張華年 譜》、《陸平原年譜》中的幾個問題. Wenxue yichan 1992.3: 27–34.

———. Shen Yucheng wencun 沈玉成文存. Beijing: Zhonghua shuju, 2006.

Shi Hongyun 石洪運, ed. Jingzhou ji jiu zhong 荆州記九種. Compiled by Chen Yunrong 陳運溶 (1858–1918?) and Wang Renjun 王仁俊 (1866–1913). Wuhan: Hubei renmin chubanshe, 1999.

Shi ji 史記. Beijing: Zhonghua shuju, 1982.

Shisanjing zhushu 十二經注疏. Edited by Ruan Yuan P兀兀 (1764–1849). 1815; facsimile rpt. Taipei: Yiwen yinshuguan, 1965.

Shipin jizhu 詩品集注. Edited by Cao Xu 曹旭. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2011.

Shishuo xinyu jianshu 世說新語養疏. Edited by Yu Jiaxi 余嘉錫. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1993.

(p.214) Shi Weile 史為樂. “Lu Ji Luoyang ji de liuchuan guocheng yu lishi jiazhi” 陸機洛陽記的流傳過程 與歷史價值. Yindu xuekan 1991.4: 28–32.

Shuijing zhushu 水經注疏. Edited by Li Daoyuan 鄭道兀, commentary by Yang Shoujing 楊守敬 (1839–1915) and Xiong Huizhen 熊會貞 (1859–1936), punctuated by Duan Xizhong 段熙仲, recollated by Chen Qiaoyi 陳橋驛. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, 1989.

Shuijing zhu tu 水經注圖. Yang Shoujing 楊守敬 and Xiong Huizhen 熊會貞. Edited by Zhen Guoxian 諷國憲 and Chen Zhi 陳芝. Wuhan: Hubei renmin chubanshe, 1988.

Shuo yuan shuzheng 說苑疏證. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe, 1985.

Smith, Jonathan Z. Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.

Song Jinlong 宋金龍, ed. Jing Chu suishi ji 荆楚歲時記. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe, 1987.

Song shu 宋書. Compiled by Shen Yue 沈約 (441–513). Beijing: Zhonghua shuju, 1974.

Sou shen ji 搜神記. Beijing: Zhonghua shuju, 1979.

Sui shu 隋書. Compiled by Wei Zheng 魏徵 (580–643) et al. Beijing: Zhonghua shuju, 1973.

Sui Shusen 隋樹森, ed. Quan Yuan sanqu 全兀散曲. Beijing: Zhonghua shuju, 1964.

Sun Ji 孫機. “Zhuge Liang nade shi ‘yushan’ ma?” 諸葛売拿的是「羽扇」嘛? Wenwu tiandi 1987.4: 11–13.

———. “Yushan guanjin” 羽扇論巾. Wenwu (1980: 3): 83.

Sun Miao 孫森. “Taibo, Ji Zha rangguo shijian jianxi” 太伯、季箭讓國事件簡析. Shixue yuekan 1992.5: 1–5.

Suzuki Torao 鈴木虎雄 (1878–1963). “Ō Botsu nenpu” 王勃年譜. Tōhō gakuhō 14 (1944): 1–14.

Swartz, Wendy, et al., eds. Early Medieval China: A Sourcebook. New York: Columbia University Press, 2014.

Taiping yulan 太平御覽. Compiled by Li Fang 李防 (925–996) et al. Rpt. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1975.

Takagi Shigetoshi 局木重俊. Sho Tō bungaku ron 初唐文学論. Tokyo: Kenbun shuppan, 2005.

Takahashi Kazumi 局橋和己. “Riku Ki no denki to sono bungaku” 陸機幻傳記 t 子幻文學. Chūgoku bungaku hō 11 (1959): 1–57; 12 (1960): 49–84.

Takeji Sadao 竹治貞夫. Soji kenkyū 楚辭硏究. Tokyo: Kazama shobō, 1978.

Tan Qixiang 譚其讓. “Yunmeng yu Yunmeng ze” 雲夢與雲夢澤. Fudan xuebao (Shehui kexue ban) 1980.8: 1–11.

Tang Guizhang 唐圭障, ed. Quan Song ci 全宋g司. Beijing: Zhonghua shuju, 1965.

Tang Zhangru 唐長孺. “Du Baopuzi tuilun nanbei xuefeng de yitong” 讀抱樸子推論南北學風 的異同. In Wei Jin Nanbeichao shi luncong 魏昔南北朝史論叢, 337–67. Shijiazhuang: Hebei jiaoyu chubanshe, 2000.

Tian, Xiaofei. Beacon Fire and Shooting Star: The Literary Culture of the Liang (502–557). Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2007.

Tong Peiji 侈培甚. Meng Haoran shiji jianzhu 孟浩然詩集養注. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2000.

Tosaki Tetsuhiko 户崎哲彦. “San Kan no koji to Ri Haku ‘Jōyō ka’: Tō Shin • Shū Sakushi Jōyō kikyūki no fukugen” 山簡⑦ 故事李白「襄陽歌」 : 東晋• 習鑿歯『襄陽耆旧記』 ⑦復兀. Shiga daigaku keizai gakubu kenkyū nenpō 5 (1998): 73–98.

———. “Kōyō no shuto • Ri Haku to San Kan: Tōshi ni okeru San Kan no koji no shiyō oyobi Ri Haku no San Kan ni taisuru keiai to sono imi” 局陽幻酒徒• 李白t 山簡 : 唐詩(乙扫(寸 冬山簡⑦故事⑦使用朽上W 李白⑦山簡(乙対t 冬敬愛t 子⑦意味. The Hikone Ronsō, 315 (1998): 155–70; 319 (1999): 45–64.

(p.215) Ueda Sanae 上田早苗. “Gokan makki no jōyō no gōzoku” 後漢末期幻襄陽幻蒙族. Tōyōshi kenkyū 28.4 (1970): 283–305.

Waley, Arthur. The Nine Songs: A Study of Shamanism in Ancient China. London: George Allen & Unwin, 1955.

Wang, Ching-hsien. “Towards Defining a Chinese Heroism.” Journal of the American Oriental Society 95.1 (1975): 25–35.

Wang Dehua 王德華, comm. and trans. Xinyi Lu Ji shiwen ji 新譯陸機詩文集 Taipei: Sanmin shuju, 2006.

Wang Fuzhi 王夫之 (1619–1692). Chuanshan quanshu 船山全書. Changsha: Yuelu shushe, 1996.

Wang Lin 王琳. “Liuchao diji: Dili yu wenxue de jiehe” 六朝地記 : 地理與文學的結合. Wen shi zhe 2012.1: 94–110.

Wang Linli 王林莉. “Lu Ji Taikang shiji kao” 陸機太康事潰考. Anshan shifan xueyuan xuebao 2009.2: 58–60.

———. “Lu Ji chu ci ru Luo shijian xintan” 陸機初次人洛時間新探. Changsha daxue xuebao 2011.1: 81–82.

Wang Mo 王誤 (jinshi 1778), comp. Han T’ang dili shuchao 漢唐地理書鈔. Facsimile. Beijing: Zhonghua shuju, 1961.

Wang, Ping. “Sound of the Maple on the Yangzi River: A Topos of Melancholia in Early to Medieval Chinese Poetic Writing.” T’ang Studies 26 (2008): 13–38.

———. “Southern Girls or Tibetan Knights: A Liang (502–557) Court Performance.” Journal of the American Oriental Society 128.1 (2008): 69–83.

Wang Xiaodong 王曉東. Pan Yueyanjiu 潘嶽研究. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2011.

Wang Yong 王勇. “Shubi zakkō” 塵尾雑考. Bukkyō geijutsu 175 (1987): 73–89.

———. “Riben Zhengcangyuan zhuwei kao” 日本正倉院塵尾考. Dongnan wenhua 3.4 (1992): 205–9.

Wang Yongping 王永平. “Lu Xun yu Sun Quan zhi guanxi ji qi zhengzhi beiju zhi yuanyin kaolun” 陸遜與孫權之關係及其政治悲劇之原因考論. Yangzhou daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 2005.1: 82–88.

———. Sun Wu zhengzhi yu wenhua shi lun 孫吳政治與文化史論. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2005.

———. Liuchao jiazu 六朝家族. Nanjing: Nanjing daxue chubanshe, 2008.

———. “Zhongyi shijia: Wu jun Lushi zhi jiazu wenhua” 忠義世家 : 吳郡陸氏之家族文化. In Liuchao jiazu, 302–43.

Wang Zi’an jizhu 王子安集註. Rpt. Shanghai: Shanghai guji, 1995.

Warner, Ding Xiang. A Wild Deer Amid Soaring Phoenixes: The Opposition Poetics of Wang Ji. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2003.

———. “‘A Splendid Patrimony’: Wang Bo and the Development of a New Poetic Decorum in Early Tang China.” T’oung Pao 98 (2012): 113–44.

Watkins, Calvert. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots, 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

Wen xuan 文選. Compiled by Xiao Tong 肅統 (501–531), commentary by Li Shan 李善 (630–689). Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1994.

Wenyuan yinghua 文苑英華. Compiled by Li Fang 李防 et al. Beijing: Zhonghua shuju, 1966.

West, Stephen H., and Wilt L. Idema. Monks, Bandits, Lovers, and Immortals: Eleven Early Chinese Plays. Indianapolis: Hackett Publishing Co., 2010.

Williams, Nicholas Morrow. “A Conversation in Poems: Xie Lingyun, Xie Huilian, and Jiang Yan.” Journal of the American Oriental Society 127.4 (2008): 491–506.

(p.216) ———. “Self-Portrait as Sea Anemone, and Other Impersonations of Jiang Yan.” Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews 34 (2012): 131–57.

———. “The Morality of Drunkenness in Chinese Literature of the Third Century CE.” In Scribes of Gastronomy: Representations of Food and Drink in Imperial Chinese Literature, edited by Isaac Yue and Siufu Tang, 27–43. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2013.

———. Imitations of the Self: Jiang Yan and Chinese Poetics. Leiden: Brill, 2014.

Wu Shu 吳淑. Shilei fu 事類賦. Beijing: Zhonghua shuju, 1989.

Wu, Sujane. “The Biography of Lu Yun (262–303) in Jin shu 54.” Early Medieval China 7 (2001): 1–38.

Wu, Yeow-chong. Poetic Archaicization: A Study of Li Bo’s Fifty-nine ‘Gufeng, Poems. Seattle: University of Washington Press, 2000.

Wu Yue chunqiu 吳越春秋. Sibu beiyao. Xin Tang shu 新唐書. Beijing: Zhonghua shuju, 1975.

Xinyu jiaozhu 新語校注. Edited by Wang Liqi 王利器. Beijing: Zhonghua shuju, 1986.

Xu Gongchi 徐公持. Wei Jin wenxue shi 魏昔文學史. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1999.

———. Fuhua rensheng Xu Gongchi jiang Xi Jin ershisi you 浮華人生徐公持講西昔二十四友. Tianjin: Tianjin guji chubanshe, 2010.

Xu Kai 徐錯 (920–974). Shuowen jiezi xizhuan 說文解字誓傳. Beijing: Zhonghua shuju, 1987.

Xu Zhen’e 徐震拷. Shishuo xinyu jiaojian 世說新語校養. Beijing: Zhonghua shuju, 1984.

Yan Kejun 嚴可均. Quan shanggu sandai Qin Han Sanguo Liuchao wen 全上古二代秦漢二國六朝 文. 1893; rpt. Taipei: Shijie shuju, 1969.

Yang Mingzhao 楊明照, ed. and comm. Baopuzi Waipian jiaojian 抱朴子外篇校養. Beijing: Zhonghua shuju, 1991.

Yeh Kuo-liang 葉國良. “Shiwen yu lizhi (4)—Liuchao mingshi de daoju: zhuwei” 詩文與禮 制(4)——六朝名士的道具 : 麈尾. Guowen tiandi 11.4 (1995): 43–47.

Yiwen leiju 藝文類聚. Compiled by Ouyang Xun 歐陽詢 (557–641) et al. Taipei: Wenguang chubanshe, 1974.

Yiyuan 異苑. Liu Jingshu 劉敬叔 (early 5th century). Edited by Fan Ning 范寧. Beijing: Zhonghua shuju, 1996.

Yoshida Kenkō 吉田兼好 (1282?–1350). Tsurezuregusa 徒然草. Shin Nihon koten bungaku taikei. Tokyo: Iwanami shoten, 1989.

Yu Shaochu 俞紹初. “Jiang Yan nianpu” 江淹年譜. In Liuchao zuojia nianpu jiyao 六朝作家年譜 輯要, edited by Liu Yuejin 劉躍進 and Fan Ziye 范子輝, 2: 83–147. Harbin: Heilongjiang jiaoyu chubanshe, 1999.

Yu Shiling 俞士玲. Lu Ji Lu Yun nianpu 陸機陸雲年譜. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2009.

Yü Ying-shih. “‘O Soul, Come Back!’: A Study in The Changing Conceptions of the Soul and Afterlife in Pre-Buddhist China.” Harvard Journal of Asiatic Studies 47.2 (1987): 363–95.

Yu Zishan jizhu 庚子山集注. Edited by Ni Fan 悅瑶. Beijing: Zhonghua shuju, 1980.

Yuefu shiji 樂府詩集. Compiled by Guo Maoqian 郭茂倩 (1041–1099). Beijing: Zhonghua shuju, 1979.

“Yue Shi” 樂史. In Taiping huanyu ji 太平衰宇記. Beijing: Zhonghua shuju, 2007.

Yunji qiqian 雲复七築. Sibu congkan.

Zach, Erwin von. “Lit’aipo’s poetische Werke: Buch I.” Asia Major, First Series 1 (1924): 421–66.

Zhanguo ce jianzheng 戰國策養證. Compiled by Fan Xiangyong 范祥維, with Fan Bangjin 范邦谨. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2006.

Zhang Aibo 張愛波. Xi Jin shifeng yu shige—yi “Ershisi you” yanjiu wei zhongxin 西昔士風與 詩歌——以「二十四友」研究為中心. Jinan: Qi Lu shushe, 2006.

(p.217) Zhang Bao jian 張保見. “Song Minqiu Henan zhi kao: jian yu Gao Min, Dang Baohai xiansheng shangque” 宋敏求河南志考——兼與高敏、黨寶海先生商権. Henan tushuguan xuekan 2003.5: 79–82.

Zhang Cengming 張曾明. “Ji Zha ji qi zai Wu wenhua fazhan shi shang de diwei” 季箭及其在吳文 化發展史上的地位. Suzhou jiaoyu xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 1997.4: 84–86.

Zhang Chen 張忧. “Ji Zha tansuo er ti” 季箭探索二題. Changzhou gongye jishu xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 1996.3: 50–53.

Zhang Chengzong 張承宗. “Sanguo ‘Wu sixing’ kaoshi” 二國“吳四姓”考釋. Jiangsu shehui kexue 1998.3: 117–22.

———. “Ji Zha ji qi guli Yanling kaolüe” 季箭及其故里延陵考略. Suzhou daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 2008.1: 109–13.

Zhang Xuhua 張旭華 and Wang Zongguang 王宗廣. “‘Wu sixing’ fei ‘Dong Wu sixing’ bian—yu Zhang Chengzong xiansheng shangque” 「吳四姓」非「東吳四姓」辨——與張承宗 先生商榷. Xuchang shizhuan xuebao 2000.4: 64–67.

Zhang Zhang 張障 and Huang Yu 黃會. Quan Tang Wudai ci 全唐五代詞. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1986.

Zhao Hongling 趙紅玲. Liuchao ni shi yanjiu 六朝擬詩研究. Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 2008.

Zhongguo lidai zhuming wenxuejia pingzhuan 中國歷代著名文學家評傳. Edited by Lu Huijuan 呂慧騰 et al. Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe, 1985.

Zhou li zhushu 周禮注疏. See Shisanjing zhushu.

Zhu Dongrun 朱東潤. “Lu Ji nianbiao” 陸機年表 (261–303). Wuda wenzhe jikan 1.1 (1930): 173–87. Rpt. in Wen xuan xue yanjiu 文選學研究, edited by Nan Jiangtao 南江;壽, 3: 170–84. Beijing: Guojia tushuguan chubanshe, 2010.

Zhuangzi jishi 莊子集釋. Edited by Guo Qingfan 郭慶藩 (1844–1896?). Beijing: Zhonghua shuju, 1961.

Zizhi tongjian 資治通靈. Beijing: Zhonghua shuju, 1956.

Zottoli, Angelo (1826–1902). Cursus litteraturæ sinicæ: neo-missionariis accommodatus, Part V: Pars oratoria et poetica. Shanghai: Zikawei Catholic Mission, 1882.

Zou Yilin 鄭逸麟. Zhongguo lishi dili gaishu 中國歷史地理概述. Fuzhou: Fujian renmin chubanshe, 1993. (p.218)