Jump to ContentJump to Main Navigation
Revolutions As Organizational ChangeThe Communist Party and Peasant Communities in South China, 1926-1934$

Baohui Zhang

Print publication date: 2015

Print ISBN-13: 9789888208395

Published to Hong Kong Scholarship Online: May 2016

DOI: 10.5790/hongkong/9789888208395.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM HONG KONG SCHOLARSHIP ONLINE (www.hongkong.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Hong Kong University Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in HKSO for personal use (for details see http://www.hongkong.universitypressscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 23 November 2017

Bibliography

Bibliography

Source:
Revolutions As Organizational Change
Publisher:
Hong Kong University Press

Bibliography references:

HLZ: Hunan lishi ziliao [Historical materials of Hunan]. Vol. 1, 1979; Vols. 1 and 2, 1980; Vols. 1 and 2, 1981. Changsha: Hunan renmin chubanshe.

ZGGSX: Zhongyang geming genjudi shiliao xuanbian [Selected historical materials on the central revolutionary base area]. Vols. 1–3, 1982. Nanchang: Jiangxi renmin chubanshe.

ZZWX: Zhonggong zhongyang wenjian xuanji [Selected documents of the CCP central committee]. Vols. 2 and 3, 1989; Vol. 5, 1990. Beijing: CCP Central Party School Press.

Aldrich, Howard E. 1979. Organizations and Environments. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Aldrich, Howard E., and Jeffrey Pfeffer. 1976. “Environments of Organizations.” Annual Review of Sociology, Vol. 2, pp. 79–105.

Astley, W. Graham, and Andrew H. Van de Ven. 1983. “Central Perspectives and Debates on Organization Theory.” Administrative Science Quarterly, Vol. 30, No. 2, pp. 245–73.

Averill, Stephen C. 1983. “The Shed People and the Opening of the Yangtze Highland.” Modern China, Vol. 9, No. 1, pp. 84–126.

———. 1987. “Party, Society, and Local Elites in the Jiangxi Communist Movement.” Journal of Asian Studies, Vol. 46, No. 2, pp. 279–303.

———. 2006. Revolution in the Highlands: China’s Jinggangshan Base Area. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Axelrod, Robert. 1984. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.

Baker, Hugh D. R. 1968. A Chinese Lineage Village: Sheung Shui. Stanford, CA: Stanford University Press.

Bartlett, Roger, ed. 1990. Land Commune and Peasant Community in Russia: Communal Forms in Imperial and Early Soviet Society. London: Macmillan.

Bates, Robert H. 1983. “The Preservation of Order in Stateless Societies: A Reinterpretation of Evans-Pritchard’s The Nuer.” In Robert H. Bates, Essays on the Political Economy of Rural Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

Bell, Lynda S. 1978. “Agricultural Laborers and Rural Revolution.” In Chinese Communists and Rural Society, 1927–1934, edited by Philip C. C. Huang, Lynda Bell, and Kathy Walker. Berkeley: Center for Chinese Studies, University of California at Berkeley.

Blau, Peter M., and W. Richard Scott. 1962. Formal Organizations: A Comparative Approach. San Francisco: Chandler.

Blum, Jerome. 1971a. “The Internal Structure and Polity of the European Village Community from the Fifteenth to the Nineteenth Century.” Journal of Modern History, Vol. 43, No. 4, pp. 157–78.

(p.156) ———. 1971b. “The European Village as Community: Origins and Functions.” Agricultural History, Vol. 45, No. 3, pp. 541–76.

Bouton, Marshall M. 1985. Agrarian Radicalism in South India. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Buck, John L. 1937. Land Utilization in China. Chicago: University of Chicago Press.

Cai, Shaoqing. 1988a. “Lue shu wan Qing shiqi Zhongguo de mimi shehui” [Chinese secret societies in late Qing]. Qingshi yanjiu tongxun, No. 1, pp. 22–25.

———. 1988b. “Lun jindai Zhongguo huidang de shehui jiegou gongneng he lishi” [Social origins, structures, and functions of secret societies in modern China]. Nanjing daxue xuebao, No. 1, pp. 168–78.

Cai, Xiaoqian. 1970. Jiangxi suqu, Hongjun xi cuan huiyi [Recollections of the Jiangxi soviet area and the Red Army’s flee to the west]. Taipei: Zhonggong yanjiu zazhishe.

Campbell, Bruce. 1981. “Commonfield Origins—The Regional Dimension.” In The Origins of Open-Field Agriculture, edited by Trevor Rowley. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books.

Cao, Guozhi. 1964. “Lun Taiping tianguo shiqi tuanlian de zuzhi ji qi fandong xing” [The organization and reactionary nature of tuan-lian during the Taiping era]. Shixue yuekan, No. 11, pp. 9–14.

The Central Bureau, the CCP. 1933. “Zhongyang ju guanyu chatian yundong de jueyi” [Resolution by the Central Bureau on the Land Investigation Campaign]. ZGGSX, Vol. 3, pp. 480–83.

Chan, F. Gilbert. 1980. China at the Crossroads: Nationalists and Communists, 1927–1949. Boulder, CO: Westview Press.

Changting County Party Committee, the CCP. 1930. “Changting xianwei gongzuo baogao” [A work report by the Changting County Party Committee]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 286–94.

Chen, Gengya. 1934. Gan Wan Xiang E shicha ji [A traveling report on Jiangxi, Anhui, Hunan, and Hubei]. Taipei: Wenhai (reprint).

Chen, Han-sheng. 1936. Landlord and Peasant in China: A Study of the Agrarian Crisis in South China. New York: International Publishers.

Chen, Qihan. 1959. “Xingguo de chuqi geming douzheng” [Early revolutionary struggles in Xingguo county]. In Xinghuo liaoyuan, Vol. 1. Beijing: Renmin wenxue chubanshe.

Chen, Xiaojun. 1985. “Hunan junfa xingcheng shiqi de tedian” [Characteristics of Hunan warlords in its forming era]. In Xinan junfa shi yanjiu congkan [Research on the history of southwestern warlords], edited by Southwestern Association of Warlord Studies. Kunming: Yunnan renmin chubanshe.

Chen, Xiping. 1990. “Qing mo Hunan ziben zhuyi shougongye shulun” [Commercialized handcraftindustry in Hunan in late Qing]. Changsha shuidian shiyuan xuebao, No. 3, pp. 42–47.

Chen, Yi. 1929. “Chen Yi guanyu Zhu-Mao jun de lishi ji qi zhuangkuang de baogao” [Chen Yi’s report on the history and situation of Zhu-Mao forces]. ZZWX, Vol. 5, pp. 749–71.

Chen, Yundong. 1979. Kejia ren [Hakkas]. Taipei: Lianya.

Chen, Yung-fa. 1986. Making Revolution: The Communist Movement in Eastern and Central China, 1937–1945. Stanford, CA: Stanford University Press.

Chen, Zhiling. 1981. Xin bian di-yi ci guonei geming zhanzheng shigao [A new history of the First Revolutionary Civil War]. Xi’an: Shaanxi renmin chubanshe.

———. 1987. “Qingdai Fujian de xunu he dianpu zhi canyu” [Residues of serf practices in Fujian during Qing]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 2, pp. 61–68.

(p.157) Chen, Zhiping. 1989. “Ming Qing Fujian jiazu yu renkou bianqian” [Lineages and population changes in Fujian during Ming and Qing]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 3, pp. 50–57.

———. 1990. “Ming Qing Fujian huobi dizu lun” [Cash rent in Fujian during Ming and Qing]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 1, pp. 56–64.

Chen, Zhiping, and Lin Renchuan. 1984. “Fujian Hua’an Xiandu xunu zhi diaocha” [The serf system in Xiandu, Hua’an County of Fujian Province]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 1, pp. 13–24.

Cheng, Shengchang. 1933. “Chiqu tudi wenti” [Land problem in the Communist red areas]. Guowen zhoubao, Vol. 10.

Chesneaux, Jean, ed. 1972. Popular Movement and Secret Societies in China, 1840–1950. Stanford, CA: Stanford University Press.

Chinese Soviet Republic. 1933a. “Zhongyang zhengfu guanyu chatian yundong de xunling” [An order by the Central Government regarding the Land Investigation Campaign]. ZGGSX, Vol. 3, pp. 477–79.

———. 1933b. “Ba xian qu yishang suwei’ai fuzeren chatian yundong dahui suo tongguo de jielun” [The resolution of the meeting on the Land Investigation Campaign for officials above the level of district soviets in eight counties]. ZGGSX, Vol. 3, pp. 484–96.

Cohen, Myron L. 1968. “The Hakka or ‘Guest People’: Dialects as a Sociocultural Variable in Southeasten China.” Ethnohistory, Vol. 15, No. 3, pp. 237–92.

———. 1985. “Lineage Development and the Family in China.” In The Chinese Family and Its Ritual Behavior, edited by Hsieh Jih-chang and Chuang Ying-chang. Taipei: Institute of Ethnology, Academia Sinica.

———. 1990. “Lineage Organizations in North China.” Journal of Asian Studies, Vol. 49, No. 3, pp. 509–34.

Da, Lun. 1933. “Min xi nongcun jingji zhi pochan yu chanquan fuxing jihua” [The collapse of the rural economy in western Fujian and the plan to restore peasants’ property rights]. Hanxue yuekan, No. 23.

Dahlman, Carl J. 1980. The Open Field System and Beyond: A Property Rights Analysis of an Economic Institution. Cambridge: Cambridge University Press.

Dai, Xiangqing. 1986. Zhongyang geming genjudi shigao [History of the central revolutionary base area]. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe.

Dai, Yue. 1932. “Jiaofei qingxiang wenda” [Questions and answers on bandit suppression in the countryside]. Changong banyuekan, Vol. 28.

Deng, He. 1991. “Zhongguo jindai zongzu zuzhi de neizai jiegou” [The internal structure of lineages in modern China]. Shanxi daxue xuebao, No. 2.

Deng, Zhongxia. 1924. “Zai jieshao Hengshan nongmin yundong” [Another discussion on the peasant movement in Hengshan]. HLZ, Vol. 1 (1979), pp. 111–13.

Dore, Ronald F. 1971. “Modern Cooperatives in Traditional Communities.” In Two Blades of Grass: Rural Cooperatives in Agricultural Modernization, edited by Peter Worsley. Manchester: Manchester University Press.

Duara, Prasenjit. 1988. Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900–1942. Stanford, CA: Stanford Univeristy Press.

Eastman, Lloyd E. 1974. The Abortive Revolution: China under Nationalist Rule, 1927–1937. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ebrey, Patrica B., and James L. Watson, eds. 1986. Kinship Organization in Late Imperial China, 1000–1940. Berkeley: University of California Press.

(p.158) Elvin, Mark. 1970. “The Last Thousand Years of Chinese History: Changing Patterns in Land Tenure.” Modern Asian Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 97–114.

Etzioni, Amitai. 1964. Modern Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

———. 1975. A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York: Free Press.

Evans-Pritchard, E. E. 1940. The Nuer. Oxford: Oxford University Press.

Farriss, Nancy M. 1984. Maya Society under the Colonial Rule: The Collective Enterprise of Survival. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Faure, David. 1986. The Structure of Chinese Rural Society: Lineage and Village in Eastern New Territories, Hong Kong. Hong Kong: Oxford University Press.

———. 1989. “Lineage as Cultural Invention: The Case of the Pearl River Delta.” Modern China, Vol. 15, No. 1, pp. 4–34.

Feng, Fengzhu. 1987. “Lun Taipingjun, Xiangjun zai Jiangxi zhanchang shang de duizhi” [The clashes between Taiping forces and the Hunan Army in Jiangxi]. Jiangxi daxue xuebao, No. 2, pp. 66–72.

Feng, Hefa. 1935. Zhongguo nongcun jingji ziliao [Materials on Chinese rural economy]. Shanghai: Liming shuju.

Figes, Orlando. 1991. “Peasant Farmers and the Minority Groups of Rural Society: Peasant Egalitarianism and Village Social Relations during the Russian Revolution (1917–1921).” In Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800–1921, edited by Esther Kingston-Mann and Timothy Mixter. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fincher, John. 1978. “Land Tenure in China: Preliminary Evidence from a 1930’s Kwangtung Hillside.” Qingshi wenti, Vol. 3, No. 10, pp. 69–82.

First Congress of Hunan Peasant Representatives. 1926. “Hunan quansheng di-yi ci nongmin daibiao dahui jueyi’an” [The resolution of the First Congress of Hunan Peasant Representatives]. HLZ, Vol. 2 (1980), pp. 2–6.

Foran, John. 1993. Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution. Boulder, CO: Westview Press.

Fortes, Meyer. 1945. The Dynamics of Clanship among the Tallensi. Oxford: Oxford University Press.

Freedman, Maurice. 1958. Lineage Organization in Southeastern China. London: Athlone Press.

———. 1966. Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung. London: Athlone Press.

———, ed. 1970. Family and Kinship in Chinese Society. Stanford, CA: Stanford University Press.

Fu, Yiling. 1947. “Ming mo Qing chu Min Gan pilin diqu de shehui jingji yu diannong kangzu fengchao” [The economy and tenants’ anti-rent activities in the neighboring areas of Fujian and Jiangxi during late Ming and early Qing]. Shehui kexue, Vol. 3, Nos. 3 and 4.

———. 1961. “Lun xiangzu shili duiyu Zhongguo fengjian jingji de ganshe” [The impacts of lineages on the Chinese feudal economy]. Xiamen daxue xuebao, No. 3, pp. 83–97.

———, ed. 1982a. Ming Qing shehui jingji shi lunwen ji [Collected papers on the economic histories of Ming and Qing]. Beijing: Renmin chubanshe.

———. 1982b. “Mingdai Jiangxi de shangye renkou ji qi liudong” [Commercial population of Jiangxi and its migration during Ming]. In Ming Qing shehui jingji shi lunwen ji [Collected papers on the economic histories of Ming and Qing], edited by Fu Yiling. Beijing: Renmin chubanshe, 1982.

Fu, Yiling, and Yang Guozhen, eds. 1987. Ming Qing Fujian shehui yu xiangcun jingji [The society and rural economy of Fujian during Ming and Qing]. Xiamen: Xiamen University Press.

(p.159) Fujian Provincial Party Committee, the CCP. 1933. “Zhonggong Fujian shengwei gongzuo baogao dagang” [A work report of the CCP Fujian Provincial Party Committee]. October 26, ZGGSX, Vol. 1, pp. 499–527.

Fukutake, Tadashi. 1967. Japanese Rural Society. Tokyo: Oxford University Press.

General Military Command, the KMT. 1934. Chifei wenjian huibian [A collection of secret documents of the red bandits]. Nanjing.

Godoy, Richardo. 1991. “The Evolution of Common-Field Agriculture in the Andes: A Hypothesis.” Comparative Study of Society and History, Vol. 33, No. 2, pp. 395–414.

Goldstone, Jack A. 2001. “Toward a Fourth Generation of Revolution Theory.” Annual Review of Political Science, Vol. 4, pp. 139–87.

Goodwin, Jeff. 1994. “Toward a New Sociology of Revolutions.” Theory & Society, Vol. 23, No. 6, pp. 731–66.

———. 2001. No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991. New York: Cambridge University Press.

Guo, Songyi. 1980. “Qing chu fengjian guojia kenhuang zhengce fenxi” [An analysis of the reclamation policy of the feudal state in early Qing]. Qingshi luncong, Vol. 2.

———. 1984. “Qingdai renkou de zengzhang he liuqian” [Growth and migration of the Qing population]. Qingshi luncong, Vol. 5.

Hardin, Russell. 1982. Collective Action. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Hartford, Kathleen, and Steven M. Goldstein. 1989a. “Introduction: Perspectives on the Chinese Communist Revolution.” In Single Sparks: China’s Rural Revolution, edited by Kathleen Hartford and Steven M. Goldstein. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

———, eds. 1989b. Single Sparks: China’s Rural Revolution. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

He, Han. 1926. “Guiyang xian nongmin yundong baogao” [A report on the peasant movement in Guiyang County]. HLZ, Vol. 1 (1980), pp. 127–39.

He, Mingying. 1977. Feiqu tiandi fenpei fangfa yu jiejue wenti zhi yanjiu [Land distribution methods and solutions for tenancy problems in Communist bandit areas]. Taipei: Chengwen.

Hechter, Michael. 1990. “The Emergence of Cooperative Social Institutions.” In Social Institutions: Their Emergence, Maintenance and Effects, edited by Michael Hechter, Karl-Dieter Opp, and Reinhard Wippler. New York: Aldine de Gruyter.

Himmelstein, Jerome L., and Michael S. Kimmel. 1981. “States and Social Revolutions: The Implications and Limits of Skocpol’s Structural Model.” American Journal of Sociology, Vol. 86, No. 5, pp. 1145–54.

Ho, Ping-ti. 1953. Studies on the Population of China, 1368–1953. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hobsbawn, Eric J. 1965. Primitive Rebels. New York: Norton.

Hoffmann, Richard C. 1975. “Medieval Origins of the Common Fields.” In European Peasants and Their Markets: Essays in Agrarian Economic History, edited by William N. Parker and Eric L. Jones. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hofheinz, Roy. The Broken Wave: The Chinese Communist Peasant Movement, 1922–1928. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hrebiniak, Lawrence G., and William F. Joyce. 1985. “Organizational Adaption: Strategic Choice and Environmental Determinism.” Administrative Science Quarterly, No. 30, pp. 336–46.

Hsiao, Kung-chuan. 1960. Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century. Seattle: University of Washington Press.

(p.160) Hsiao, Tso-liang. 1969. The Land Revolution in China, 1930–1934: A Study of Documents. Seattle: University of Washington Press.

Hsu, King-yi. 1980. Political Mobilization and Economic Extraction: Chinese Communist Agrarian Policies during the Kiangsi Period. New York: Garland.

Hu, Chi-hsi. 1974. “The Sexual Revolution in the Kiangsi Soviet.” China Quarterly, Vol. 59, pp. 477–90.

Huang, Kecheng. 1933. “San juntuan yi ge yue zhibu jingsai zongjie” [A work summary for the previous month by the Third Corps]. Huoguang, No. 1.

Huang, Philip C. C. 1975. “Analyzing the Twentieth-Century Chinese Countryside: Revolutionaries versus Western Scholarship.” Modern China, Vol. 1, pp. 132–60.

———. 1978a. “Intellectuals, Lumpenproletarians, Workers and Peasants in the Communist Movement.” In Chinese Communists and Rural Society, 1927–1934, edited by Philip C. C. Huang, Lynda Schaefer Bell, and Kathy Lemons Walker. Berkeley: Center for Chinese Studies, University of California at Berkeley.

———. 1978b. “A Comment on the Western Literature.” In Chinese Communists and Rural Society, 1927–1934, edited by Philip C. C. Huang, Lynda Shaefer Bell, and Kathy Lemons Walker. Berkeley: Center for Chinese Studies, University of California at Berkely.

Hunan Historical Society. 1984. Xinhai geming zai Hunan [Xinhai revolution in Hunan]. Changsha: Hunan renmin chubanshe.

Hunan minbao. 1927. “Liuyang tuan qiang yijiao Nongxie” [Tuan-fang in Liuyang transferred guns to the Peasant Associations]. April 10, HLZ, Vol. 1 (1981), p. 108.

———.1927. “Ge xian fenfen chengli tebie fating” [Various counties establishing special courts]. April 11, HLZ, Vol. 2 (1981), pp. 73–74.

Hunan Party Committee, the CCP. 1927a. “Zhonggong Hunan quwei guanyu Xiangqu yi yuefen nongmin yundong baogao” [A report by the CCP Hunan Party Committee on the peasant movement in Hunan in January]. HLZ, Vol. 2 (1980), pp. 78–82.

———. 1927b. “Zhonggong Hunan qu zhiwei guanyu zai nongmin zhong fazhan dang zuzhi de jihua” [CCP Hunan Party Committee: A plan on the development of party organizations among peasants]. HLZ, Vol. 2 (1980), pp. 83–84.

———. 1927c. “Zhonggong Hunan quwei dui Hunan nongmin yundong de xuanyan” [A statement by the CCP Hunan Party Committee on the peasant movement in Hunan]. HLZ, Vol. 2 (1980), pp. 110–17.

———. 1927d. “Zhonggong Hunan qu zhiwei wei zhaoji sheng min huiyi xuanyan” [A statement by the CCP Hunan Party Committee calling for an assembly of the people of the province]. HLZ, Vol. 1 (1981), pp. 98–100.

———. 1927e. “Zhonggong Hunan quwei guanyu ruhe shixian xiangcun minzhu zhengquan de tonggao” [A notice by the CCP Hunan Party Committee about how to realize rural democratic governments]. HLZ, Vol. 2 (1980), pp. 84–86.

Hunan Peasant Association. 1926. Hunan nongmin xiehui zongzhang [The general charter of Hunan Peasant Association]. HLZ, Vol. 1 (1980), pp. 7–21.

———. 1927a. “Hunan sheng nongmin xiehui baogao nongcun fengjian shili yu minzhu shili xiaozhang de zhuangkuang” [A report by Hunan Peasant Association on the changing balance of power between feudal and democratic forces in the Hunan countryside]. February, HLZ, Vol. 2 (1980), pp. 61–70.

———. 1927b. “Sheng nongxie zhishi nongyun fangfa” [Instructions from the Provincial Peasant Association on the methods of the peasant movement]. HLZ, Vol. 1 (1981), pp. 92–94.

(p.161) ———. 1927c. “Sheng nongxie tongling zuzhi ziweijun” [Hunan Peasant Association ordering the creaton of self-defense force]. Hunan minbao, April 14. HLZ, Vol. 2 (1981), p. 98.

Hunan People’s Petition Delegation. 1927. “Hunan nongmin yundong zhenshi qingxing: Hunan minzhong qingyuan tuan de baogao” [The real situation of peasant movements in Hunan: A report by Hunan People’s Petition Delegation]. HLZ, Vol. 1 (1981), pp. 144–54.

Hunan Provincial Government. 1917. “Hunan ge xian tudi renkou fuke tongjibiao” [Statistics on land, population, and taxes of all counties of Hunan]. HLZ, Vol. 1 (1979), pp. 80–82.

Hunan Rehabilitation Association. 1919. Xiang zai jilue [A record of calamities in Hunan]. Changsha: Hunan Rehabilitation Association.

Hunan renmin chubanshe. 1959. Hunan jin yibai nian dashi jishu [Major events in the past one hundred years of history of Hunan]. Changsha.

———. 1979. Hunan sheng di-yi ci gongnong daibiao dahui rikan [Daily newsletter of the first conference of Hunan worker and peasant representatives]. Changsha.

Huntington, Samuel. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press.

Hy, Van Luong. 1985. “Agrarian Unrest from an Athropological Perspective: The Case of Vietnam.” Comparative Politics, Vol. 17, No. 2 (January), pp. 153–74.

Institute of Philosophy and Social Sciences, Hunan Province. 1980. “Di-yi ci guonei gemin zhanzheng shiqi Hunan nongmin yundong shiliao xuanji” [Selected historical materials on the peasant movement of Hunan during the First Revolutionary Civil War]. HLZ, Vol. 1 (1980), pp. 1–166.

Jiang, Yihua. 1980. “Lun chatian yundong” [On the Land Investigation Campaign]. Fudan xuebao, No. 6.

Jiang, Yu. 1930. “Gan xinan gongnong qunzhong de douzheng” [The struggles by workers and peasants in southwestern Jiangxi]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 213–21.

Jiangxi Provincial Government, the KMT. 1934. Jiangxi jingji wenti [Economic issues in Jiangxi]. Nanchang.

Jiangxi Provincial Party Committee, the CCP. 1928. “Jiangxi gongzuo jinkuang” [Recent works in Jiangxi]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 1–11.

———. 1929. “Jiangxi shengwei baogao” [A report from the Jiangxi Provincial Party Committee]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 81–87.

———. 1933. “Dang de zuzhi zhuangkuang” [The state of party organizations]. September 22, ZGGSX, Vol. 1, pp. 674–705.

Jiangxi Provincial Soviet Government, the CCP. 1931. “Zhongguo gongnong Hongjun youdai tiaoli” [Regulations on preferential treatment for soldiers of the Chinese Workers and Peasants Red Army]. ZGGSX, Vol. 2, pp. 113–16.

Jiangxi Soviet Area Provincial Party Committee, the CCP. 1932. “Jiangxi suqu Zhonggong shengwei gongzuo zongjie baogao” [A work summary by the CCP Jiangxi Soviet Area Provincial Party Committee]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 425–98.

Jing, Heng. 1957. “Xiangjun: Taiping tianguo shiqi de fandong dizhu wuzhuang” [The Hunan Army: A reactionary landlord military during the Taiping era]. Lishi jiaoxue (September), pp. 43–45.

Jinling University, Department of Agricultural Economics. 1936. Xiang E Wan Gan si sheng zhi zudian zhidu [Tenancy systems in the four provinces of Hunan, Hubei, Anhui, and Jiangxi]. Nanjing.

Johnson, Chalmers. 1962. Peasant Nationalism and Communist Power: The Emergence of Revolutionary China, 1937–1945. Stanford, CA: Stanford University Press.

(p.162) Kertzer, David J. 1983. “The Role of Ritual in Political Change.” In Culture and Political Change, edited by Myron J. Aronoff. New Brunswick, NJ: Transaction Books.

———. 1988. Politics & Power. New Haven, CT: Yale University Press.

Kim, Ilpyong J. 1968. “Mass Mobilization Policies and Techniques Developed in the Period of the Chinese Soviet Republic.” In Chinese Communist Politics in Action, edited by A. Doak Barnett. Seattle: University of Washington Press.

———. 1973. The Politics of Chinese Communism: Kiangsi under the Soviets. Berkeley: University of California Press.

Kiser, Edgar, and Michael Hechter. 1991. “The Role of General Theory in Comparative-Historical Sociology.” American Journal of Sociology, Vol. 97, No. 1, pp. 1–30.

Kuhn, Philip A. 1970. Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796–1864. Cambridge, MA: Harvard University Press.

———. 1975. “Local Self-Government under the Republic.” In Conflict and Control in Late Imperial China, edited by Frederic Wakeman Jr. and Carolyn Grant. Berkeley: University of California Press.

———. 1979. “Local Taxation and Finance in Republican China.” In Select Papers from the Center for Far Eastern Studies, No. 3 (1978–79). Chicago: University of Chicago Press.

Kuper, Adam. 1982. “Lineage Theory: A Critical Retrospect.” Annual Review of Anthropology, Vol. 11, pp. 71–95.

Kurtz, Marcus J. 2000. “Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case.” Theory & Society, Vol. 29, No. 1, pp. 93–124.

Lamley, Harry J. 1977. “Hsieh-tou: The Pathology of Violence in Southeastern China.” Qingshi wenti, Vol. 3, No. 7, pp. 1–39.

———. 1990. “Lineage Feuding in Southeastern Fujian and Eastern Guangdong under Qing Rule.” In Violence in China: Essays in Culture and Counterculture, edited by Jonathan N. Lipman and Stevan Harrell. Albany: State University of New York Press.

Laves, Edward. 1980. “Rural Society and Modern Revolution.” PhD dissertation, University of Chicago.

Lavy, Diana. 1980. “Warlord Studies.” Modern China, Vol. 6, No. 4, pp. 439–70.

Lee, James. 1978. “Migration and Expansion in Chinese History.” In Human Migration: Patterns and Policies, edited by William H. McNeill and Ruth S. Adams. Bloomington: Indiana University Press.

Leong, S. T. 1982. “Kejia lishi xin tan” [A new probe on the history of Hakkas]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 2, pp. 101–5.

———. 1985. “The Hakka Chinese of Lingnan: Ethnicity and Social Change in Modern Times.” In Ideal and Reality: Social and Political Changes in Modern China, 1860–1949, edited by David Pong and Edmund S. K. Fang. New York: University Press of America.

Levine, Steven. 1987. Anvil of Victory: The Communist Revolution in Manchuria, 1945–1948. New York: Columbia University Press.

———. 1989. “Mobilizing for War: Rural Revolution in Manchuria as an Instrument for War.” In Single Sparks: China’s Rural Revolution, edited by Kathleen Hartford and Steven M. Goldstein. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

Lewis, Charlton M. 1976. Prologue to the Chinese Revolution: The Transformation of Ideas and Institutions in Hunan Province, 1891–1907. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lewis, John W., ed. 1974. Peasant Rebellion and Communist Revolution in Asia. Stanford, CA: Stanford University Press.

(p.163) Li, Chun. 1982. Taiping tianguo junshi shi gaishu [A military history of the Taiping Heavenly Kingdom]. Beijing: Zhonghua shuju.

Li, Guopu. 1982. Zhongguo xiandaihua de quyu yanjiu: Min Zhe Tai diqu, 1860–1916 [A study on regional modernization: Fujian, Zhejiang, and Taiwan, 1860–1916]. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica.

———. 1986. “Shijiu shiji Min Zhe Tai diqu suo chengxian de chuantong shehui qingzhuang” [Traditional societies of Fujian, Zhejiang, and Taiwan in the nineteenth century]. In Zhongguo jindai xiandai shi lunwen ji [Papers on the modern and contemporary history of China], Vol. 28. Taipei: Shangwu yinshuguan.

Li, Jingen. 1988. “Taiping tianguo shiqi de Jiangxi renmin qiyi” [Rebellions by the people of Jiangxi during the Taiping era]. Jiangxi shifan daxue xuebao, No. 4, pp. 62–67.

Li, Minghua. 1965. Zhonggong de tudi douzheng [The land struggles of the CCP]. Taipei: Institute of International Relations.

Li, Weihan. 1927. “Hunan geming de chulu” [The future of the Hunan revolution]. Zhanshi zhoubao, April 17. HLZ, Vol. 1 (1981), pp. 121–35.

Lin, Qian. 1989. “Xianfeng hou dufu zhiquan de pengzhang yu wan Qing zhengzhi” [The expansion of provincial governors’ power after the Xianfeng reign and late Qing politics]. Shehui kexue zhanxian, No. 1, pp. 142–48.

Little, Daniel. 1989. Understanding Peasant China. New Haven, CT: Yale University Press.

Liu, Chang. 2007. Peasants and Revolution in Rural China: Rural Political Change in the North China Plain and the Yangzi Delta, 1850–1949. London: Routledge.

Liu, Mianyu. 1987. “Beifa zhanzheng zhong de Jiangxi gongnong yundong” [Workers and peasants’ movements in Jiangxi during the Northern Expedition]. Jiangxi shehui kexue, No. 3, pp. 106–10.

Liu, Min. 1983. “Qingdai pengmin huji wenti” [Household registration for the shed people during Qing]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 1, pp. 17–29.

Liu, Shiqi. 1930. “Gan xinan Liu Shiqi gei Zhongyang de zonghe baogao” [A comprehensive report to the Party Center by Liu Shiqi of southwestern Jiangxi]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 336–62.

Liu, Zhengyun. 1986. “Shi lun Gelao hui de qiyuan wenti” [On the origins of Gelao hui]. In Jindai Zhongguo quyu shi yantaohui lunwen ji [Papers of the conference on regional histories of modern China], edited by Institute of Modern History. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica.

Liu, Zuofu. 1930. “Gan xinan Liu Zuofu tongzhi gei Zhongyang de zonghexing baogao” [A comprehensive report by Comrade Liu Zuofu of southwestern Jiangxi to the Party Center]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 222–63.

Long, Yunsheng, 1990. Xiangjun shi gao [A history of the Hunan Army]. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe.

Lopreato, Joseph, and Lawrence E. Hazelrigg. 1972. Class, Conflict, and Mobility: Theories and Studies of Class Structure. San Francisco: Chandler.

Lotveit, Trygve. 1973. Chinese Communism, 1931–1934: Experience in Civil Government. Lund, Sweden: Studentlitteratur.

———. 1986. “The Chinese Soviet Republic, 1931–1934.” In Reform and Revolution in Twentieth Century China, edited by Yu-ming Shaw. Taipei: Institute of International Studies, National Chengchi University.

Luo, Ergang. 1937. “Taiping tianguo geming qian de renkou yapo wenti” [Population pressure before the Taiping revolution]. Zhongguo shehui jingji shi jikan, Vol. 8, No. 1.

(p.164) ———. 1939. Xiangjun xinzhi [A new history of the Hunan Army]. Shanghai: Shangwu yinshuguan.

———. 1982. “Lun Xiangjun” [On the Hunan Army]. Jinyang xuekan, No. 2, pp. 70–72.

———. 1989. “Gelao hui yu Xiangjun” [Gelao hui and the Hunan Army]. Shehui kexue jikan, No. 2, pp. 182–84.

Luo, Xianglin. 1933. Kejia yanjiu daolun [A guide for research on Hakkas]. Guangzhou: Xishan shucang.

Magagna, Victor V. 1991. Communities of Grain: Rural Rebellion in Comparative Perspective. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Mahoney, James. 2004. “Comparative-Historical Methodology.” Annual Review of Sociology, Vol. 30, pp. 81–101.

Mahoney, James, and Dietrich Rueschemeyer. 2003. “Comparative Historical Analysis: Achievements and Agendas.” In Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, edited by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer. New York: Cambridge University Press.

Mann, Michael. 1973. Consciousness and Action in the Western Working Class. London: Macmillan.

Mao Tse-tung. 1926. “Hunan de nongmin” [The peasants of Hunan]. In Mao Tse-tung ji [Collected works of Mao Tse-tung], Vol. 1, pp. 187–206.

———. 1927. “Hunan nongmin yundong kaocha baogao” [An investigation report on the peasant movements in Hunan]. In Mao Tse-tung ji, Vol. 1, pp. 207–49.

———. 1928. “Jinggangshan qianwei dui Zhongyang de baogao [A report by the Jinggangshan Party Committee to the Party Center]. In Mao Tse-tung ji, Vol. 2, pp. 25–67.

———. 1929. “Hongsijun qianwei gei Zhongyang de xin” [A letter from the front committee of the Red Fourth Army to the Party Center]. ZZWX, Vol. 5, pp. 673–80.

———. 1930. “Xingguo diaocha” [An investigation of Xingguo County]. In Mao Tse-tung ji, Vol. 2, pp. 185–252.

———. 1933a. “Zai ba xian qu yishang suwei’ai fuzeren chatian yundong dahui shang de jianghua” [A speech at the meeting on the Land Investigation Campaign for officials above the level of district soviets in eight counties]. In Mao Tse-tung ji, Vol. 3, pp. 243–50.

———. 1933b. “Chatian yundong de chubu zongjie” [A preliminary summary of the Land Investigation Campaign]. In Mao Tse-tung ji, Vol. 3, pp. 341–56.

———. 1972. Mao Tse-tung ji [Collected works of Mao Tse-tung]. 10 Volumes, compiled by Minoru Takuchi. Tokyo: Hokubosha.

———. 1990. Report from Xunwu. Translated by Roger R. Thompson. Stanford, CA: Stanford University Press.

March, James G. 1981. “Footnotes to Organizational Change.” Administrative Science Quarterly, Vol. 26, No. 4, pp. 563–77.

March, James G., and Herbert H. Simon. 1958. Organization. New York: Wiley.

Marks, Robert. 1984. Rural Revolution in South China: Peasants and the Making of History in Haifeng County, 1570–1930. Madison: University of Wisconsin Press.

McCord, Edward A. 1988. “Militia and Local Militarization in Late Qing and Early Republican China: The Case of Hunan.” Modern China, Vol. 14, No. 2, pp. 156–87.

McDonald, Angus W., Jr. 1978. The Urban Origins of Rural Revolution: Elites and the Mass in Hunan Province, China, 1911–1927. Berkeley: University of California Press.

Meadwell, Hudson. 1988. “Peasant Autonomy, Peasant Solidarity and Peasant Revolts.” British Journal of Political Science, Vol. 18, No. 1, pp. 133–40.

(p.165) Meng, Yuan. 1924. “Shuishen-huore de Hunan” [The deep suffering Hunan]. Zhongguo qingnian zhoukan, April 5. HLZ, Vol. 1 (1979), pp. 86–88.

Meyer, John W., and Brian Rowan. 1991. “Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and Ceremony.” In The New Institutionalism in Organizational Analysis, edited by Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio. Chicago: University of Chicago Press.

Mi, Zhenpo. 1986. “Lun Xianfeng chao difang tuanlian de jingji laiyuan ji yingxiang” [Economic resources for local tuan-lian during the Xianfeng reign and their impacts]. Lishi jiaoxue, No. 12, pp. 4–7.

Michael, Franz. 1949. “Military Organization and Power Structure of China during the Taiping Rebellion.” Pacific Historical Review, Vol. 18, No. 4, pp. 469–83.

Migdal, Joel S. 1974. Peasants, Politics and Revolutions: Pressures Toward Political and Social Change in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Moore, Barrington. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Modern World. Boston: Beacon Press.

Morse, H. B. 1921. The Trade and Administration of China. London: Oxford University Press.

Most, Benjamin A., and Harvey Starr. 1989. Inquiry, Logic and International Politics. Charleston: University of South Carolina Press.

Murong, Chuqiang. 1982. “Liuyang nongmin yundong huiyi pianduan” [A recollection of the peasant movement in Luiyang]. Hunan wenshi ziliao xuanji, Vol. 16, pp. 57–63.

Myers, Ramon H. 1970. The Chinese Peasant Economy: Agricultural Development in Hopei and Shantung, 1890–1949. Cambridge, MA: Harvard University Press.

———. 1980. “North China Villages during the Republican Period.” Modern China, Vol. 6, No. 3, pp. 263–66.

Naquin, Susan, and Evelyn S. Rawski. 1987. Chinese Society in the Eighteenth Century. New Haven, CT: Yale University Press.

Ouyang, Xin. 1931. “Zhongyang suwei’ai quyu baogao” [A report on the Central Soviet Areas]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 363–91.

Paige, Jeffrey. 1975. Agrarian Revolutions: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World. New York: Free Press.

Parker, William N., and Eric L. Jones, eds. 1975. European Peasants and Their Markets: Essays in Agrarian Economic History. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Party Center, the CCP. 1926. “Zhongyang fu Xiangqu xin” [A letter of response from the Party Center to the Hunan District]. ZZWX, Vol. 2, pp. 362–65.

———. 1927a. “Duiyu Hunan gongnong yundong de taidu” [Attitude toward the workers’ and peasants’ movement in Hunan]. ZZWX, Vol. 3, pp. 136–37.

———. 1927b. “Zhongyang tonggao nongzi di-wu hao: nongyun celue” [No. 5 central party directive: Strategies for the peasant movement]. ZZWX, Vol. 3, 156–63.

———. 1927c. “Zhongyang tonggao nonzi di-jiu hao: muqian nongmin yundong zong celue” [No. 9 central party directive: A general strategy for the current peasant movement]. ZZWX, Vol. 3, pp. 215–22.

———. 1929a. “Zhongyang gei Fujian shengwei de zhishi xin” [An instruction from the Party Center to the Fujian Provincial Party Committee]. ZZWX, Vol. 5, pp. 23–28.

———. 1929b. “Zhonggong zhongyang gei Hongjun di-si jun qianwei de zhishi xin” [An instruction from the CCP Central Committee to the Party Committee of the Fourth Red Army]. ZZWX, Vol. 5, pp. 473–90.

Pasternak, Burton. 1969. “The Role of the Frontier in Chinese Lineage Development.” Journal of Asian Studies, Vol. 28, No. 3, pp. 551–61.

(p.166) Peng, Yuxin. 1937. “Qing mo zhongyang yu ge sheng caizheng guanxi” [Fiscal relations between the central government and provinces in late Qing]. Shehui kexue zazhi, Vol. 7, No. 1.

People’s Land Commission. 1933. “Gei Ruijin Huangbe suqu de yi feng xin” [A letter to the Huangbe District Soviet, Ruijin County]. ZGGSX, Vol. 3, pp. 499–503.

People’s Publishing House. 1953. Di-yi ci guonei geming zhanzheng shiqi de nongmin yundong ziliao [Materials on the peasant movements during the First Revolutionary Civil War]. Beijing.

Perdue, Peter C. 1987. Exhausting the Earth: State and Peasants in Hunan, 1500–1850. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Perkins, Dwight. 1969. Agricultural Development in China, 1368–1968. Chicago: Aldine.

Perry, Elizabeth. 1980. Rebels and Revolutionaries in North China, 1845–1945. Stanford, CA: Stanford University Press.

Polachek, James M. 1983. “The Moral Economy of the Kiangsi Soviet (1928–1934).” Journal of Asian Studies, Vol. 42, No. 4, pp. 805–29.

Pong, David. 1966. “The Revenue and Military Expenditures in Kiangsi Province in the Last Years of the Taiping Rebellion.” Journal of Asian Studies, Vol. 26, No. 1, pp. 49–66.

Popkin, Samuel L. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley: University of California Press.

Potter, Jack M. 1968. Capitalism and the Chinese Peasant. Berkeley: University of California Press.

———. 1970. “Land and Lineage in Traditional China.” In Family and Kinship in Chinese Society, edited by Maurice Freedman. Stanford, CA: Stanford University Press.

Potter, Jack M., and May N. Diaz. 1978. “Introduction: The Social Life of Peasants.” In Peasant Society: A Reader, edited by Jack M. Potter, May N. Diaz, and George M. Foster. Boston: Little, Brown.

Potter, Sulamith H., and Jack M. Potter. 1990. China’s Peasants: The Anthropology of a Revolution. New York: Cambridge University Press.

Prindle, Peter H. 1985. “Peasant-Worker Households and Community-Based Organizations in Rural Japan.” Modern Asian Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 279–97.

Ragin, Charles C. 1987. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press.

Rawski, Evelyn Sakakida. 1972. Agricultural Change and the Peasant Economy of South China. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Reynolds, Susan. 1984. Kingdoms and Communities in Western Europe, 900–1300. Oxford: Clarendon Press.

Rhoads, Edward J. M. 1964. The Chinese Red Army, 1927–1963: An Annotated Bibliography. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Root, Hilton L. 1987. Peasants and King in Burgundy: Agrarian Foundations of French Absolutism. Berkeley: University of California Press.

Rue, John E. 1960. Mao Tse-tung in Opposition, 1927–1935. Stanford, CA: Stanford University Press.

Scott, James C. 1976. The Moral Economy of the Peasants: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven, CT: Yale University Press.

———. 1977. “Peasant Revolution: A Dismal Science.” Comparative Politics, Vol. 9, No. 2, pp. 225–49.

Scott, W. Richard. 1964. “Theories of Organization.” In Handbook of Modern Sociology, edited by Robert E. L. Faris. Chicago: Rand McNally.

(p.167) Selbin, Eric. 1993. Modern Latin American Revolutions. Boulder, CO: Westview Press.

Selden, Mark. 1971. Yenan Way in Revolutionary China. Cambridge, MA: Harvard University Press.

———. 1995. China in Revolution: The Yenan Way Revisited. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

Sewell, William H., Jr. 1990. “Collective Violence and Collective Loyalties in France: Why the French Revolution Made a Difference.” Politics & Society, Vol. 18, No. 4, pp. 527–52.

Shanin, Teodor, ed. 1987. Peasants and Peasant Societies: Selected Readings. Oxford: Basil Blackwell.

Sheel, Kamal. 1989. Peasant Soviety and Marxist Intellectuals in China. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sheng, Kang, ed. 1897. Huangchao jingshi wen xubian [A new collection of the classics of the dynasty]. Taipei: Wenhai chubanshe, 1972 (reprint).

Shepherd, John R. 1988. “Rethinking Tenancy: Explaining Spatial and Temporal Variation in Late Imperial and Republican China.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 30, No. 3, pp. 403–31.

Shum, K. K. 1985. “The Chinese Communist Party’s Strategy for Galvanising Popular Support, 1930–1945.” In Ideal and Reality: Social and Political Change in Modern China, edited by David Pong and Edmund S. K. Fung. New York: University Press of America.

Siu, Helen F. 1989. Agents and Victims in South China. New Haven, CT: Yale University Press.

Skinner, G. William. 1964. “Marketing and Social Structure in Rural China.” Journal of Asian Studies, Vol. 24, No. 1, pp. 3–43.

Skocpol, Theda. 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 1982. “What Makes Peasants Revolutionary?”, Comparative Politics, Vol. 14, No. 3, pp. 351–75.

———. 1994. Social Revolutions in the Modern World. New York: Cambridge University Press.

Skocpol, Theda, and Margaret Somers. 1980. “The Use of Comparative History in Macrosocial Inquiry.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 22, No. 2, pp. 174–97.

Smith, Thomas C. 1959. The Agrarian Origins of Modern Japan. Stanford, CA: Stanford University Press.

Snow, Edgar. 1938. Red Star Over China. New York: Random House.

Somers, Margaret R., and Walter L. Goldfrank. 1979. “The Limits of Agronomic Determinism: A Critique of Paige’s Agrarian Revolution.” Comprative Studies in Society and History, Vol. 21, No. 3, pp. 443–58.

Southwestern Association of Warlord Studies, ed. 1985. Xinan junfa shi yanjiu congkan [Research on the history of southwestern warlords]. Kunming: Yunnan renmin chubanshe.

Southwestern Jiangxi Party Committee, the CCP. 1930. “Gan xinan tewei gongzuo zonghe baogao” [A comprehensive report by the southwestern Jiangxi Party Committee]. ZGGSX, Vol. 1.

Statistics Bureau. 1940. Zhongguo tudi renkou zudian zhidu zhi tongji fenxi [Statistical analysis of land, population, and tenancies in China]. Taipei: Huashi, 1978 (reprint).

Stinchcombe, Arthur L. 1971. “Agricultural Enterprises and Rural Class Relations.” In Political Development and Social Change, edited by Jason L. Finkle and Richard W. Gable. New York: John Wiley & Sons.

———. 1978. Theoretical Methods in Social History. New York: Academic Press.

Su, Jinhong. 1987. “Lue lun Qingdai Fujian diannong douzheng cuozhe de shehui yuanyin” [The social causes of Fujian tenants’ failed struggles during Qing]. In Ming Qing Fujian (p.168) shehui yu xiangcun jingji [Society and rural economy of Fujian during Ming and Qing], edited by Fu Yiling and Yang Guozhen. Xiamen: Xiamen University Press.

Sun, Dingcheng. 1897. “Lun bing san” [Three comments on warfare]. In Huangchao jingshi wen xubian [A new collection of the classics of the dynasty], Vol. 81, edited by Sheng Kang. Taipei: Wenhai chubanshe, 1972 (reprint).

Sun, Zhaoqian. 1977. Jiangxi nongye jinrong yu diquan yidong zhi guanxi [Relations between agricultural finance and land rights in Jiangxi]. Taipei: Chengwen.

Tang, Suyan. 1985. “Xiang-E zhanzheng ji qi yingxiang” [The Hunan-Hubei war and its consequences]. In Xinan junfa shi yanjiu congkan [Research on the history of southwestern warlords], edited by Southwestern Association of Warlord Studies. Kunming: Yunnan renmin chubanshe.

Tang, Tsou. 2000. “Interpreting the Revolution in China: Macrohistory and Micromechanisms.” Modern China, Vol. 26. No. 2, pp. 205–38.

Tawney, R. H. 1936. Land and Labour in China. London: George Allen & Unwin.

Taylor, Michael. 1982. Community, Anarchy, and Liberty. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 1989. “Structure, Culture and Action in the Explanation of Social Change.” Politics & Society, Vol. 17, No. 2, pp. 115–62.

Thaxton, Ralph. 1983. China Turned Rightside Up: Revolutionary Legitimacy in the Peasant World. New Haven, CT: Yale University Press.

Tilly, Charles. 1975. “Reflections on the History of European State-Making.” In The Formation of National States in Western Europe, edited by Charles Tilly. Princeton, NJ: Princeton University Press.

———. 1978. From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley.

———. 1981. As Sociology Meets History. New York: Academic Press.

———. 1984. Big Structures, Large Process, Huge Comparisons. New York: Russell Sage Foundation.

Tilly, Charles, Louise Tilly, and Richar Tilly. 1975. The Rebellious Century, 1830–1930. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tonomura, Hitomi. 1992. Community and Commerce in Late Medieval Japan: The Corporate Villages of Tokuchin-ho. Stanford, CA: Stanford University Press.

Trice, Harrison. 1985. “Rites and Ceremonials in Organizational Culture.” In Research in the Sociology of Organization, edited by Samuel B. Bacharach and Stephen M. Mitchell. Vol. 4. Greenwich, CT: JAI Press.

Tutino, John. 1988. “Agrarian Social Changes and Peasant Rebellion in Nineteenth-Century Mexico: The Example of Chalco.” In Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico, edited by Friedrich Katz. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Wakeman, Frederic, Jr. 1975. “The Evolution of Local Control in Late Imperial China.” In Conflict and Control in Late Imperial China, edited by Frederic Wakerman Jr. and Carolyn Grant. Berkeley: University of California Press.

———. 1977. “Rebellion and Revolution: The Study of Popular Movements in Chinese History.” Journal of Asian Studies, Vol. 36, No. 2, pp. 201–37.

Waller, Derek J. 1972. The Kiangsi Soviet Republic: Mao and the National Congress of 1931 and 1934. Berkeley: University of California Press.

Wan, Yagang. 1957. Gongchandang yu nongmin wenti [The Communist Party and the peasant issue]. Hong Kong: Asian.

(p.169) Wang, Genquan. 1990. “Ming Qing shiqi yi ge dianxing nongye diqu de xuzhen: Jiangxi Wuzhou xuzhen shitan” [A typical market town during Ming and Qing: The market town of Wuzhou, Jiangxi]. Jiangxi daxue xuebao, No. 2, pp. 84–88.

Wang, Hao. 1935. Shoufu feiqu zhi tudi wenti [The land problem in the areas recovered from Communist bandits]. Nanjing: Zhengzhong shuju.

Wang, Linmao. 1986. “Lun Xiangjun yu tuanlian de guanxi” [On the relationship between the Hunan Army and tuanlian]. Hangzhou daxue xuebao, No. 2, pp. 116–21.

Wang, Rigen. 1990. “Lun Ming Qing shiqi Fujian jiazu nei yi tian de fazhan ji qi shehui beijing” [The development and social origins of corporate land of Fujian lineages during Ming and Qing]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 2, pp. 40–46.

Wang, Shida. 1930. “Jindai Zhongguo renkou de guji” [An estimation of the Chinese population in the modern era]. Shehui kexue zazhi, Vol. 1, No. 4.

Wang, Sizhi. 1982. “Zongzu zhidu qian lun” [An analysis of the lineage system]. Qingshi luncong, Vol. 4.

Wang, Yingfu. 1897. “Tuan-lian lun” [On tuanlian]. In Huangchao jingshi wen xubian [A new collection of the classics of the dynasty], Vol. 81, edited by Sheng Kang. Taipei: Wenhai chubanshe, 1972 (reprint).

Waterbury, Ronald. 1975. “Non-revolutionary Peasants: Oaxaca Compared to Morelos in the Mexican Revolution.” Comparative Studies in Society and History, Vol. 17, No. 4, pp. 410–42.

Watson, James L. 1975. “Agnates and Outsiders: Adoption in a Chinese Lineage.” Man, Vol. 10, No. 2, pp. 293–306.

———. 1977. “Hereditary Tenancy and Corporate Landlordism in Traditional China: A Case Study.” Modern Asian Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 161–82.

———. 1982. “Chinese Kinship Reconsidered: Anthropological Perspectives on Historical Research.” China Quarterly, No. 92, pp. 589–622.

———. 1986. “Anthropological Overview: The Development of Chinese Decent Groups.” In Kinship Organization in Late Imperial China, 1000–1940, edited by Patrica B. Ebrey and James L. Watson. Berkeley: University of California Press.

Watson, Rubie S. 1981. “Class Differences and Affinal Relations in South China.” Man, Vol. 16, pp. 593–615.

———. 1985. Inequality among Brothers: Class and Kinship in South China. New York: Cambridge University Press.

Wei, William. 1985. Counterrevolution in China: The Nationalists in Jiangxi during the Soviet Period. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Western Fujian Party Committee, the CCP. 1929. “Zhonggong Min xi di-yi ci daibiao dahui zhengzhi jueyi’an” [The political resolution of the First Congress of CCP Western Fujian]. ZZWX, Vol. 5, pp. 701–23.

———. 1930. “Funong wenti: qianwei Min xi tewei jueyi” [The rich peasant issue: A resolution by the Western Fujian Party Committee]. ZGGSX, Vol. 3, pp. 398–414.

Wickham-Crowley, Timothy P. 1991. Exploring Revolution: Essays on Latin American Insurgency and Revolutionary Theory. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

———. 1992. Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Wiens, Herold J. 1954. China’s March toward the Tropic. Hamden, CT: Shoe String Press.

Wolf, Eric R. 1955. “Types of Latin American Peasantry: A Preliminary Discussion.” American Anthropologist, Vol. 57, No. 3, pp. 452–71.

(p.170) ———. 1957. “Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Java.” Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 13, No. 1, pp. 456–61.

———. 1969. Peasant Wars of the Twentieth Century. New York: Harper & Row.

———. 1986. “The Vicissitudes of the Closed Corporate Peasant Community.” American Anthropologist, Vol. 88, No. 2, pp. 325–29.

Woon, Yuen-fong. 1984. Social Organizations in South China, 1911–1949. Ann Arbor, MI: Center of Chinese Studies.

Worobec, Christine D. 1991. Peasant Russia: Family and Community in the Post-Emancipation Period. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Worsley, Peter. 1971. “Introduction.” In Two Blades of Grass: Rural Cooperatives in Agricultural Modernization, edited by Peter Worsly. Manchester: Manchester University Press.

Wu, Xuxia. 1990. “Songdai Jiangxi nongcun shangpin jingji de fazhan” [The development of the commercial agricultural economy in Jiangxi during the Song dynasty]. Jiangxi shehui kexue, No. 6, pp. 91–94.

Xia, Lingen. 1982. “Jindai tuanlian wenti yanjiu” [Research on tuan-lian in modern history]. Jiangxi shehui kexue, No. 2.

Xiang, Nong. 1926. “Hunan de nongmin yundong” [The peasant movement in Hunan]. Xiangdao zhoubao, November 30. HLZ, Vol. 1 (1980), pp. 113–23.

Xiangtan Peasant Association. 1926a. “Xiangtan nongmin yundong baogao” [A report on the peasant movement in Xiangtan]. HLZ, Vol. 1 (1980), pp. 136–46.

———. 1926b. “Xiangtan nongmin xiehui di-yi ci quanxian daibiao dahui xuanyan” [A declaration of the first congress of the Xiangtan Peasant Association]. HLZ, Vol. 1 (1980), pp. 40–43.

Xiao, Yun. 1923. “Guanyu Hengshan nonghui de zuzhi ji nongmin yundong qingkuang gei Zhongxia tongzhi de xin” [A letter to Comrade Deng Zhongxia concerning the organization of the Hengshan Peasant Association and peasant movement]. HLZ, Vol. 1 (1979), pp. 109–11.

Xu, Huailin. 1988. “Lishi shang Jiangxi de chuanyunye” [The shipping industry in Jiangxi’s history]. Jiangxi shifan daxue xuebao, No. 1, pp. 15–21.

Xu, Xiaowang. 1987. “Ming Qing Min Zhe Gan bianjie shanqu jingji de xin qushi” [New trends in the economic development in the mountainous border region of Fujian, Zhejiang, and Jiangxi during Ming and Qing]. In Ming Qing Fujian shehui yu xiangcun jingji [Fujian’s society and rural economy during Ming and Qing], edited by Fu Yiling and Yang Guozhen. Xiamen: Xiamen University Press.

———. 1990. “Qingdai Jiangxi nongcun shangpin jingji de fazhan” [The development of the commercial agricultural economy in Jiangxi during the Qing dynasty]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 4, pp. 30–40.

Xu, Yangjie. 1980. “Song Ming yilai de fengjian jiazu zhidu” [Feudal lineage systems since Song and Ming]. Zhongguo shehui kexue, No. 4, pp. 99–122.

Xu, Youke. 1897. “Lian yong yi” [On tuan braves]. In Huangchao jingshi wen xubian [A new collection of the classics of the dynasty], Vol. 81, edited by Sheng Kang. Taipei: Wenhai chubanshe, 1972 (reprint).

Xue, Fucheng. 1897. “Xu tuan-lian dachen” [To the Minister of Tuan-lian Affairs]. In Huangchao jingshi wen xubian [A new collection of the classics of the dynasty], edited by Sheng Kang. Taipei: Wenhai chubanshe, 1972 (reprint).

Yan, Sen. 1988. “Jiangxi fangyan de shengdiao” [The tones of Jiangxi dialects]. Jiangxi shifan daxue xuebao, No. 3, pp. 44–47.

(p.171) Yan, Zhong. 1932. “San ge yue kuoda Hongjun de zongjie yu jiaoxun” [A summary of lessons learned from the expansion of the Red Army in three months]. ZGGSX, Vol. 2, pp. 662–69.

Yang, C. K. 1959. A Chinese Village in Early Communist Transition. Cambridge, MA: MIT Press.

Yang, Changji. 1985. “Zongfa gongshe guan tan” [A look at the patriarchal lineage communes]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 2, pp. 30–34.

Yang, Guozhen, and Chen Zhiping. 1985. “Ming Qing shidai de Fujian tubao” [Fortresses in Fujian during Ming and Qing]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 2, pp. 45–57.

———. 1987. “Ming Qing Fujian tubao bu lun” [More on the fortresses in Fujian during Ming and Qing]. In Ming Qing Fujian shehui yu xiangcun jingji [Fujian’s society and rural economy during Ming and Qing], edited by Fu Yiling and Yang Guozhen. Xiamen: Xiamen University Press.

Yang, Kemin. 1929. “Guanyu Xiang Gan bian suqu qingkuang de zonghe baogao” [A comprehensive report on the situation in the Hunan-Jiangxi border Soviet Area]. ZGGSX, Vol. 1, pp. 12–53.

Yang, Qinwei. 1985. “Di-yi ci guonei geming zhanzheng shiqi dang de tudi zhengce wenti” [The party’s land policies during the First Revolutionary Civil War]. Xinjiang daxue xuebao, No. 2, pp. 16–23.

Yang, Shangkun. 1933. “Fan taopao shi-ren tuan de zuzhi yu gongzuo gangyao” [Guidelines for the organization and tasks of the antidesertion ten men group]. ZGGSX, Vol. 2, pp. 690–92.

Yang, Shiyi. 1958. Xinhai geming qianhou Hunan shishi [A history of Hunan before and after the Xinhai revolution]. Changsha: Hunan renmin chubanshe.

Yang, Tianhong. 1987. “Taiping tianguo de zulin guanxi” [Tenancy relations in the Taiping Heavenly Kingdom]. Lishi yanjiu, No. 5, pp. 119–31.

Yang, Xisong. 1990. “Kejia ren yu Minnan ren zhi yuanliu tantao” [A discussion on the origins of Hakkas and southern Fujian people]. Kejia zazhi, No. 11.

Yang, Yiqing. 1987. Hunan difangzhi zhong de Taiping tianguo shiliao [Historical materials on Taiping Heavenly Kingdom in the local history gazetteers of Hunan]. Changsha: Hunan renmin chubanshe.

Yu, Qing. 1988. Kejia ren xungen [Hakkas searching for their roots]. Taipei: Wuling.

Yuan, I. 1997. “Reinventing Mao’s Peasant Revolution Theory: Agrarian Structure and Peasant Power in Pre-1949 South China.” Issues & Studies, Vol. 33, No. 7, pp. 1–39.

Zagoria, Donald S. 1974. “Asian Tenancy System and Communist Mobilization of the Peasantry.” In Peasant Rebellion and Communist Revolution in Asia, edited by John W. Lewis. Stanford, CA: Stanford University Press.

Zaret, David. 1978. “Sociological Theory and Historical Scholarship.” American Sociologist, Vol. 13, No. 2, pp. 114–21.

Zeng, Guofan. 1897. “Yu Li Zhuquan zhi junshu” [Discussing miliary papers with Li Zhuquan]. In Huangchao jingshi wen xubian [A new collection of the classics of the dynasty], Vol. 81, edited by Sheng Kang. Taipei: Wenhai chubanshe, 1972 (reprint).

Zhang, Huaiwan. 1930. “Zhang Huaiwan xunshi Gan xinan baogao” [An inspection report by Zhang Huaiwan about southwestern Jiangxi]. April 5. ZGGSX, Vol. 1, pp. 180–212.

Zhang, Yan. 1987. “Qingdai zongtian jingying chu tan” [Preliminary research on the management of lineage lands during Qing]. Zhongguo jingji shi yanjiu, No. 3, pp. 49–66.

Zhang, Yin. 1982. “Shi lun Taiping tianguo chuqi yu tuanlian de douzheng” [Early Taiping struggles against tuan-lian]. Nanning shifan xueyuan xuebao, No. 3, pp. 21–27.

(p.172) Zhang, Youyi. 1957. Zhongguo jindai nongye shi ziliao [Materials on China’s modern agricultural history], Vols. 2 and 3. Beijing: Sanlian shudian.

Zhang, Yuanpeng. 1983. Zhongguo xiandaihua de quyu yanjiu, Hunan sheng, 1860–1916 [A study on regional modernization in China: Hunan Province, 1860–1916]. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica.

Zhao, Xiaomin. 1983. Zhongguo geming genjudi jingji shi [An economic history of China’s revolutionary base areas]. Guangzhou: Guangdong renmin chubanshe.

Zheng, Dafa. 1986. “Taiping tianguo shiqi de Hunan tuanlian” [Tuanlian in Hunan during the Taiping Rebellion]. Hunan shifan daxue shehui kexue xuebao, No. 4, pp. 87–91.

Zheng, Dahua. 1988. “Shi lun Xiangjun jueqi yu Hunan de shehui yuanyin” [The social causes of the emergence of the Hunan Army]. Xueshu luntan, No. 4, pp. 78–82.

Zheng, Xingliang. 1977. Fujian zutian zhidu [The tenancy systems in Fujian]. Taipei: Chengwen.

Zheng, Yifang. 1986. “Qingdai tuanlian de zuzhi yu gongneng: Hunan, liang Jiang, liang Guang diqu zhi bijiao yanjiu” [Organizations and functions of tuan-lian during Qing: A comparative study of Hunan, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, and Guangxi]. In Institute of Modern History, Zhongguo jindai xiandai shi lunwen ji [A collection of papers on the modern and contemporary history of China]. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica.

Zheng, Zhenman. 1985. “Shi lun Min bei xiangzu dizhu jingji de xingtai yu jiegou” [Patterns and structures of the lineage landlord economy in northern Fujian]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 4, pp. 45–55.

———. 1987a. “Ming Qing Fujian nongtian shuili zhidu yu xiangzu zuzhi” [Irrigation systems and lineage organizations in Fujian during Ming and Qing]. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu, No. 4, pp. 38–45.

———. 1987b. “Ming Qing Min bei xiangzu dizhu jingji de fazhan” [The development of corporate landlordism in northern Fujian during Ming and Qing]. In Ming Qing Fujian shehui yu xiangcun jingji [Fujian’s society and rural economy during Ming and Qing], edited by Fu Yiling and Yang Guozhen. Xiamen: Xiamen University Press.

Zhi, Xun. 1928. “Hunan nongmin geming de zhuishu” [A recollection on the Hunan peasant revolution]. Bu’ershiweike, January 2. HLZ, Vol. 2 (1981), pp. 114–20.

Zhu, Dongan. 1986. Zeng Guofan zhuan [A biography of Zeng Guofan]. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe.

Zhu, Kaishuan. 1982. “Mao Tse-tung tongzhi lingdao women kaizhan chatian yundong” [Comrade Mao Tse-tung led us carrying out the Land Investigation Campaign]. Geming huiyilu, Vol. 5. Beijing: Renmin chubanshe.

Zhu, Xiehan. 1988. “Taiping tianguo shiqi de Jiangxi tuanlian” [Tuanlian in Jiangxi during the Taiping era]. Jiangxi shifan daxue xuebao, No. 4, pp. 55–61.

Zhuang, Jifa. 1986. “Qingdai shehui jingji bianqian yu mimi huidang de fazhan: Taiwan, Guangxi, Yun-Gui diqu de bijiao yanjiu” [Social economic changes and the development of secret societies during Qing: A comparative study of Taiwan, Guangxi, Yunnan, and Guizhou provinces]. In Jindai Zhongguo quyu shi yantaohui lunwen ji [Papers of the conference on regional histories of modern China], edited by Institute of Modern History. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica.

———. 1989. “Qingdai Min Yue diqu de renkou liudong yu mimi huidang de fazhan” [Migration and the development of secret societies in Fujian and Guangdong during Qing]. In Jindai Zhongguo chuqi lishi taolunhui lunwen ji [Papers from the conference on early modern China], edited by Institute of Modern History. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica.